EGREGORY A MATRICE - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

EGREGORY A MATRICE

Publikoval v Poučné ·

EGREGORY A MATRICE - jak se pomocí egregorů a matric uskutečňuje řízení lidí těmi „vyvolenými“


Navazuji na článek Pohádkou o řízení aneb mystika v teorii řízení https://www.facebook.com/janka.stastna.35/posts/206874330435157, protože informace v článku obsažené úzce souvisí s otázkou egregorů a matric. Bez uvědomění si toho, že svět funguje na základě trojjedinosti materie - informace - míra, nelze pochopit egregoriálně-matriční ( E-M ) řízení. Světové zákulisí po staletí a tisíciletí cílevědomě pracuje na tom, aby drtivá většina populace zůstávala v neznalosti o objektivních prvotních aspektech bytí a budovala své vnímání světa na druhotných, odvozených kategoriích: hmota-energie-prostor-čas. Odedávna vždy existovalo "vědění pro elitu" a "vědění pro masy", přičemž "elita" vždy pracuje na tom, aby "vědění pro elitu" zůstalo i nadále jen jí. To se změnilo s publikací KSB.

Ve vesmíru mají všechny procesy charakter vlnění ( kmitání ). Zvuk je vlnění, světlo je vlnění, ..... Každý prvek vesmíru, včetně člověka vyzařuje vlnění. Vlnění, které vyzařuje člověk se nazývá biopole. Každý člověk vyzařuje určité biopole, které je charakteristické jen pro něj. Z pozice trojjednoty M-I-M to je tak, že člověk vyzařuje energii a energie - to je jen přechodná forma hmoty ( materie ).

Vyzařování „podobné“ informace mnohými lidmi na úrovni biopole vytváří energoinformační objekt, pro který se v tradiční okultní literatuře používá pojem egregor.

Tedy: egregor = kolektivní mysl, kolektivní bioinformační energetické pole, které vytvářejí sami lidé (i zvířata). Je spojený s určitými stavy lidí, s ideami, přáními nebo touhami.

Lidé vytvářejí egregory, když se spojují na základě určitých osobních kvalit na principu „svůj k svému“ a zároveň jsou egregory ovlivňováni. Z hlediska fyziky představuje egregor rezonátor. Pokud v nějakém kolektivu zaměstnanců skupina zaměstnanců intenzivně podporuje stejnou myšlenku, pak jejich kolektivní vědomí začne pracovat jako rezonátor a má vliv na ostatní lidi, pokud jde o podporu této myšlenky. Vztáhneme-li to na národ, pak platí, že "Každý národ má takového vládce, jakého si zaslouží". Společný postoj všech členů společnosti vytváří prostor odpovídající kvality, v němž se pak objeví určitá vůdčí osobnost podle jiného rčení: "Jablko nepadá daleko od stromu".

Noosféra = z řeckých slov noös- co znamená duše, rozum a sphaira = sféra, oblast. Je to oblast, kde se shromažďují různé egregory - bioinformační pole. Dalo by se také říci, že to je sféra rozumu.

Každý člověk se podvědomím napojuje (a zároveň myšlenkami energeticky podporuje - nabíjí) na vícero egregorů v noosféře podle své víry-nevíry, zájmů, profese, národu, klanu, rodu,atd.... A protože myšlenka je hmotná, tak jen změní nosič - odchází do egregoru a podle podobných frekvenčních charakteristik vytváří v něm určité "rezonanční" moduly podobně myslících jedinců, které potom přes psychiku ovlivňují algoritmiku chování lidí.

I "mrtví" lidé, kteří myšlenkami nabíjeli nějaký egregor, dál ovlivňují potom ty, kteří jsou na daný egregor napojení podvědomou úrovní psychiky.


Egregory mají svoji hierarchii, kde základní jednotkou je rodinný egregor, potom mohou následovat egregory okolí, vesnice, města, národa, lidstva. Z hlediska víry mluvíme o židovském egregoru, křesťanském egregoru, muslimském egregoru, atd...


Síla a možnosti řízení každého egregoru daleko přesahují možnosti každého člověka a čím víc lidí je do něj napojených podvědomím, tím se egregor stává silnějším, protože má větší přísun energie od jeho batérií.

Pokud někdo byl na fotbalovém zápase nebo velkém koncertě s množstvím lidí, tak chápe, co je to kolektivní podvědomé "šílenství" nebo skupinové emoce. I "duchem" nezúčastněný je vtažený do algoritmiky kolektivního egregoru přes činnost jeho podvědomí.

GP ( globální prediktor, globální elity ), jehož cílem je zotročení lidstva, vytváří potřebné egregory pomáhající mu bezstrukturně řídit a manipuluje šikovně nejmocnějšími lidmi světa právě jejich prostřednictvím ( např. přes židovský egregor ). Podporuje takové trendy (procesy), které jsou pro něho výhodné a naopak. Všechno se to děje právě na úrovni egregoriálně-matričního řízení.

V souladu s tím byl vyprojektován historicky reálný Starý zákon jak ho dnes známe, který je produktem práce (a)sociálních inženýrů, nikoliv Bohem inspirovanou pravdou a podobně byly zdeformovány další poslané informace, se kterými přišel Ježíš, Mohamed a možná další, které neznáme. A co je to historicky reálně jakékoliv „svaté písmo“? Je to program (koncepce) orientovaný na konkrétní cíle, který orientuje danou společnost/civilizaci na plnění konkrétních cílů bez jejich přímého uvědomění. „Svaté písmo“ formuje (určuje) kulturu, a kultura formuje člověka. Jednoduše řečeno, každé náboženství je především egregor, který řídí ( ale i chráni příslušného jedince před cizí, jemu nepřijatelnou informací ).

Tak jak dříve bylo řízení prováděno v chrámech, v kostelech, tak dnes si lidé dobrovolně zavedli chrám až k posteli = TV a sledují mystéria a rituály v trochu modernějším hávu, ale v rámci stejného Konceptu.
Masmédia tedy plní úlohu zavádění určitých společenských stereotypů, a to za pomoci symbolů. Symboly potom vyvolávají emoce, které se kontrolují, usměrňují a řídí.
K novodobým mysteriím patří fotbal, který představuje velmi silný globální kultový egregor. V podstatě se dá říct, že mohutností - energií předčí i největší religiózní egregory.

Koho symbolem je fotbal víme: 2x(1+10) = 2 fotbalové jedenáctky = GP
Fotbal plní vícero úloh:
1) Nejhlavnější je velmi silné celosvětové nabíjení "magické" matrice 22, a to emocemi stamiliónů nic nechápajících fanoušků, čímž dochází k mohutnému energetickému nabuzení jejich agregátního biopole, které má hierarchicky globální status a ovládá hierarchicky nižší agregáty.
2) Heslo "Chléb a hry!" pro "stádo" je známé už od dob starého Říma. Hrami se odvádí negativní emoce davu.
3) Na fotbale i před TV obrazovkou je běžné pití alkoholu.
4) Odvedením energie na hry se blokuje intelektuální činnost lidí, a ti jsou potom schopní vykonat jen nejnutnější činnosti týkající se přežívaní, protože na víc už nemají moc energie.
5) Přes fotbal se aktivizuje i zákl. biblický princip: Rozděluj a panuj!, když se lidé dělí do různých fanouškovských táborů a jsou schopní se v tranzu navzájem pobít. Vytváří se mezinárodní, mezietnické, meziměstské a jiné napětí, které se dá vhodně dále využít na nějaký manévr.
6) Vytváří se falešný pocit národní identity, přičemž podstata Konceptu je nadále internacionální.

Byla tu řeč o matricích, tak jen krátce k tomu. Všechny procesy probíhají v matricích. Matrice je jednoduše prázdná množina možností. Prázdná v tom smyslu, že sama o sobě není ničím naplněná. Aby něco vzniklo, musí se matrice začít naplňovat materií.

To je jedna strana otázky. Druhá strana otázky je spojená s egregory. Egregor nese určitou algoritmiku, nějakou informaci a lidí jsou s ní v interakci. Abychom mohli řídit, musíme vědět, kam a jak, tj. je třeba mít určitou matrici, v které bude probíhat proces buď jednovariantní nebo mnohovariantní. Když bude matrice určena jako množina možností, pak je třeba zahrnout tuto algoritmiku do egregoru a egregor bude vykonávat tuto algoritmiku samostatně, prakticky bez naší účasti.

Pokud matrice nemá energii, tak nebude fungovat. Příklad - pohádka o Šípkové Růžence. Zlá víla všechny své energetické zdroje vložila do své věštby, že Růženka se píchne a zemře a tak energií naplnila tuto větev matrice. Poslední sudička zakončila programování života princezny, když svými energetickými zásobami přeformátovala tento krok a ve výsledku tedy pohádka skončila šťastně. Z tohoto pohledu je při nějaké diskuzi jedna z nejdůležitějších otázek, kdo bude mít poslední slovo. Poslední slovo je jako výhybkář - kam nasměřuješ, tam půjde.

Jak se může člověk bránit před "zlými" (nemorálními) egregory? Klíčem je tzv. energeticko-informační cizost člověka vůči charakteristikám daného egregoru. To znamená, že jedinec musí umět řídit svoje e-moce a smysly.

To je možné tehdy, když žije morální život podle svědomí a neustále si zvyšuje svoji intuici a míru chápaní. Takového člověka zatáhnout do zlého egregoru je velmi těžké, tento člověk se napojuje na lidštější - morálnější moduly v rámci hierarchie egregorů.

Dá se tedy říct, že každý člověk se samořídí a do značné míry si může za to, že ho egregor "sežere", i když mnohem větší objektivní vina padá na ty, kteří daný egregor vytvořili a vystupují jako tzv. manažeři egregoru.

Každý člověk má od narození do vínku dané "magické schopnosti", jen se v dnešních zvrácených civilizacích rozvinou jen u nepatrného počtu Člověku podobných. Lidé mohou svými pozitivními myšlenkami a slovy měnit svět.


Zdroj:FBŽiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky