Rituály-očisty-techniky - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liečba energiami je skutočná:

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Tu je zopár príkladov z reálneho sveta

Otázka, ktorá sa dostala do popredia dokonca aj v mainstreamových vedeckých kruhoch, je, či myseľ môže alebo nemôže ovplyvňovať hmotu.

Spojenie medzi ľudským vedomím či faktormi súvisiacimi s ľudským vedomím, ako sú zámer, myšlienky, pocity a emócie a fyzickou sférou je priam fascinujúce. Práve preto sa takmer všetci zakladatelia kvantovej fyziky tak veľmi usilovali dozvedieť viac o vedomí a „nehmotnej“ vede celkovo.

Objavy kvantovej fyziky
Max Planck, teoretický fyzik, ktorý vytvoril kvantovú teóriu, považoval „vedomie za základ“ a hmotu za „odvodenú od vedomia“.

Eugene Wigner, ďalší slávny teoretický fyzik a matematik, tiež zdôrazňoval, že „ nie je možné úplne konzistentne formulovať zákony kvantovej mechaniky bez odvolania sa na vedomie“.

Štúdia Deana Radina, PhD., uverejnená v odbornom časopise Physics Essay, vysvetľuje, ako bol tento experiment veľakrát využitý na skúmanie roly vedomia v utváraní povahy fyzickej reality.

Známa štúdia skúmajúca povahu elektrónov ukázala, že pozorovatelia boli schopní na diaľku spôsobiť kolaps kvantových systémov len prostredníctvom samotného zámeru. Bez pozorovateľa sa elektróny správali ako vlny, no ak začali byť pozorované, ich vlna zrazu skolabovala a začali sa prejavovať ako častice.

Ako mohli elektróny vedieť, že ich niekto pozoruje?

Veci uvádzajú nasledovné vysvetlenie: „Pozorovatelia nielen rušia to, čo má byť merané, ony to priamo vytvárajú… Nútime ho [elektrón] prijať definitívnu pozíciu… Výsledky merania vytvárame v podstate my sami.“

Parapsychológia a kvantová fyzika
V oblasti parapsychológie a kvantovej fyziky existuje doslova nespočetné množstvo štúdií, ktoré celkom jasne ozrejmujú, že ľudská myšlienka, zámer a celkové ľudské vedomie má nejaký druh vzťahu s naším fyzickým hmotným svetom.

To otázkou nie je. Otázna je povaha toho vzťahu a sila jeho účinku. Stále je toho veľa, čo treba objaviť.

Okrem uverejnených odborných štúdií existujú aj niektoré veľmi uznávané zdroje ukazujúce, že ovplyvňovanie hmoty mysľou ďaleko presahuje kvantovú škálu, no k tomu sa dostaneme trochu neskôr.

Takže, pomerne nová štúdia, uverejnená v časopise SAG Journals pod názvom Transkripčné zmeny v rakovinových bunkách vyvolané vystavením metóde liečby, skúmala účinok, aký môže mať liečebný zámer na rakovinové bunky in vitro.

Cieľom štúdie bolo posúdiť, či uložená alebo zaznamenaná energia majú nejaký vplyv na bunky rakoviny prsníka. Použitá bola energiou nabitá bavlna a elektromagnetický záznam liečiteľov uplatňujúcich metódu.

Čo sa týka liečenia, štúdia uvádza:

„Doslova všetky zaznamenané ľudské spoločenstvá uvádzajú, že niektorí jednotlivci sa zdajú mať schopnosť liečiť.

Toto liečenie sa často dáva do súvisu s duchovnými žiakmi toho či onoho druhu a samotným liečiteľom bolo občas v rámci kultúry prideľované zvláštne postavenie.“

Metódy liečiteľov
Liečitelia využíjú rozličné metódy praxe, ako napríklad prikladanie rúk, modlitbu či vyvolávanie zmenených stavov vedomia. Hippokrates sa o tomto liečení zmieňoval ako o „sile, prúdiacej z rúk mnohých ľudí“.

Tento typ liečenia sa praktizoval v rôznych kultúrach v celej histórii ľudstva, najmä v budhizme.

Dávne texty z tejto oblasti sú plné príbehov ľudí s výnimočnými schopnosťami, no ešte vzrušujúcejšie je, že vlastne aj dnes máme príklady zo skutočného sveta, nad ktorými sa nedá len tak mávnuť rukou.

Keď napríklad hovoríme o súčasnom výskume, jedným z priekopníkov v tejto oblasti bol biológ Bernard Grad z McGillovej univerzity.

V kontrolovaných experimentoch zistil, že niektorí ľudia dokázali skutočne ovplyvniť klíčenie rastlinných semien, prinútiť rastliny k rýchlejšiemu rastu a ovplyvňovať liečbu semien, vystavených šoku slaným roztokom.

Okrem toho bol schopný merať schopnosť liečiteľov zmenšovať strumu a stimulovať hojenie rán u myší.

Na tejto konkrétnej štúdii je zaujímavé, že nebola jediná. Štúdia, uverejnená v časopise American Journal of Chinese Medicine, ktorý sa dá vyhľadať v Národnej lekárskej knižnici USA, demonštrovala, že žena so zvláštnymi schopnosťami dokázala urýchliť klíčenie semien pre účely vývoja odolnejších semien.

Žena menom Chulin Sun vstúpila do hlbokého, tranzu podobného stavu, ktorý spôsobil vyklíčenie suchých semien za 20 minút, v porovnaní s obvyklými 3 až 4 dňami. Viac o nej a prístup k tej štúdii môžete nájsť tu (v angličtine).


Liečenie energiou je skutočná veda
Vyššie zmienená štúdia o rakovine uvádza ďalšie príklady.

Od Gradovej úvodnej štúdie sa uskutočnilo nespočetné množstvo predklinických štúdií liečenia, niekedy kategorizovaných podľa cieľa zamýšľanej liečby.

Napríklad Benor sa zaoberá liečebnou činnosťou na enzýmoch a bunkách v laboratóriu, hubách/kvasniciach, baktériách, rastlinách, jednobunkových organizmoch a zvieratách vystavených kontrolovanej štúdii.

V posledných rokoch počet štúdií o liečení energiami stále rastie. V súčasnosti existuje niekoľko odborných časopisov zasvätených výhradne rozvíjajúcemu sa odvetviu doplnkovej a alternatívnej medicíny (CAM), uverejňujúcich tak predklinické, ako aj kontrolované klinické štúdie liečenia celého radu stavov.

Navyše, je celý rad odborných časopisov, ktoré sa nezameriavajú len výlučne na CAM, ale sú otvorené publikovaniu kontrolovaných štúdií z týchto oblastí.

Vedci použili energiou nabitú bavlnenú látku na uchovanie liečebného zámeru od niekoľkých samozvaných „liečiteľov“.

Zistili, že z buniek, ktoré boli vystavené elektromagnetickému záznamu, vykázalo 37 zo 167 testovaných génov štatisticky významnú zmenu v porovnaní s kontrolným meraním a 68 génov vykázalo štatisticky významné násobné zmeny.

Dva gény, ATP-citrát lyáza (ACLY) a inteleukín (IL-1β), boli pri 4- aj 24-hodinovom vystavení  záznamu dôsledne utlmované, v 3 nezávislých experimentoch.

ACLY aj IL-1β boli utlmené aj v bunkách, vystavených metóde použitia rúk, čo naznačuje, že tieto 2 gény sú potenciálnymi markermi liečebnej metódy.

Pri tomto všetkom štúdia jasne naznačila, že liečiteľ, ako aj záznam liečivej energie, vyvolávajú prinajmenšom nejakú biologickú odozvu. Bez ohľadu na jej malosť, ten účinok v tejto štúdii bol a má nesmierne dôsledky.

Dôsledky toho genómového účinku a starostlivé posúdenie niekoľkých zložiek, ktoré ho vyvolávajú, si vyžaduje ďalšie skúmanie.

Je potrebné zodpovedať množstvo otázok, ako sú čas vystavenia subjektov záznamom energie, zloženie záznamového materiálu, aké zariadenie dokáže najlepšie zaznamenať informáciu liečiteľa a podobne. Snahy nájsť odpovede na tieto otázky už prebiehajú.

Kľúčové poučenia a závery, ktoré si možno vziať zo štúdie, sú tieto:

1. Liečivou energiou, či už priamym prikladaním rúk alebo použitím záznamu liečivej energie, boli vyvolané opakovateľné biologické zmeny.

2. Liečebný zámer sa dá zachytiť a uvoľniť, čo potenciálne umožňuje širšie šírenie javu.

3. Odovzdanie liečebného zámeru prikladaním rúk je silnejšie než záznam použitý v tejto štúdii, čo naznačuje možnosť, že záznam plne nezachováva liečivý potenciál.

Niekoľko ďalších príkladov z reálneho sveta
Ako bolo zmienené v dokumente CIA, v roku 1987 výskumníci z Institute of Space-Medico Engineering publikovali časť svojej práce vo forme filmu prinášajúceho ukážky ich práce a toho, čo dosiahli.

Vo filme ukazovali tabletku lieku pohybujúcu sa bezpečne zapečatenou sklenou nádobkou, k čomu dochádzalo v troch políčkach zo 400 obrázkov na sekundu filmu.

Ďalší článok (o Zhangovi) od CIA (Výskum paranormálnej schopnosti prekonávať priestorové prekážky) uvádza:


Ako zapečatená nádoba bola použitá drevená skriňa o rozmeroch 120 x 180 x 60 centimetrov. Za cieľové predmety boli použité označené hárky papiera a dosky a uložené do skrine na hornú policu.

Bez toho, aby poškodila skriňu či otvorila dvere, bola osoba s ESP (mimozmyslovým vnímaním) schopná vybrať cieľové objekty a vložiť ich späť.

Demonštruje to, že aj pri použití obzvlášť veľkého obalu je možné plne prekonať priestorové prekážky, miera úspešnosti však bola oveľa nižšia a bolo to výnimočne ťažké.

Vyššie zmienený dokument CIA uvádza aj ďalšie príklady.

Podľa Erica Davisa, PhD., FBIS, z odtajneného dokumentu Vzdušných síl USA, získaného prostredníctvom Federácie amerických vedcov, Shuhuang uviedol, že „nadané deti“ boli zodpovedné za teleportáciu malých, fyzických predmetov z miesta na miesto.

Je to len niekoľko príkladov interakcie medzi mysľou a hmotou presahujúcich laboratórium, ktorým sa akosi nikdy nedostalo širšieho zverejnenia.

Náš rozhovor s Dr. Trentovou
Nižšie je uvedený úryvok z rozhovoru, ktorý sme nedávno robili s Dr. Natalie Leighovou-Trentovou, postdoktorandskou výskumníčkou na Harvardovej lekárskej fakulte a v Centre pre jogu a zdravie Kripalu, kde skúma na telo a myseľ zamerané praktiky jogy a bdelosti pre zdravie a celkovú pohodu.

V roku 2006 získala titul bakalárky vied na Univeristy of Toronto a v roku 2012 doktorát z neurovedy na Queen’s University.

V tejto časti rozhovoru sa zhovárame o starobylom liečebnom umení reiki, liečebnou metódou, ktorá sa vo svete používa a učí už tisícky rokov.

Ako hovorí v interview Dr. Trentová, ide o relatívne nový odbor vedy a medicíny, ktorý sa neustále vyvíja a o ktorom bolo dosiaľ publikovaných okolo 80 štúdií.

Obľúbenosť tohto konkrétneho postupu zvyšuje skutočnosť, že v roku 2000 bolo vo Veľkej Británii viac „liečiteľov na diaľku“ než terapeutov praktizujúcich akúkoľvek inú formu doplnkovej či alternatívnej medicíny, a to istí platí aj pre Spojené štáty.

(Barnes PM, Powell-Griner E, McFann K, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002. Ad Data. 2004. May 27; (343):1-19. [PubMed])

Celé video na CETV– platforme, ktorá bola vytvorená na pomoc s bojom proti neustále zažívanej cenzúre – si môžete pozrieť TU.

Alternatívnu stránku Collective Evolution veľké technologické firmy totiž obrali o zdroje príjmov, preto prišli s touto náhradou, aby mohli pokračovať v tom, čo robia.

<iframe width="578" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/39abXyyT1u8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Poučenie
„V deň, keď začne veda skúmať nefyzické javy, zaznamená za jedno desaťročie väčší pokrok, než za všetky predošlé storočia svojej existencie.“ – Nikola Tesla

Skvelý citát, ktorý som veľakrát využil ohľadom toho, prečo sa tento druh vedy stále stretáva s nepochopením:

„Existuje, zdá sa, hlboká obava, že sa celé odvetvie poškvrní skúmaním javu, ktorý je poznamenaný svojím spájaním s poverami, špiritizmom a mágiou.

Chrániť sa pred touto možnosťou sa zdá byť niekedy dôležitejšie, než nabádanie k vedeckému skúmaniu či ochrane akademickej slobody. Toto sa však možno zmení.“– Cassandra Vietenová, PhD a prezidentka/generálna riaditeľka Institute of Noetic Sciences

Dosahy týchto zistení, že naše vedomie môže mať a aj má vplyv na náš fyzický materiálny svet, sú nesmierne. Sú dôkazom, že žijeme vo veľmi duchovnom svete, ktorý sa ešte nedočkal patričného uznania. Ešte stále je pred nami dlhá cesta.


Zdroj: collective-evolution.com, Spracovala: Silavedomia.skPodvědomí věří tomu, co říkáte

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Většina lidí prostě nestojí o to, poslouchat dobré zprávy. Mají raději ty špatné, protože jim poskytují důvod ke stížnostem na život. Mnozí mají ve výzbroji celý arzenál příběhů se špatným koncem, které by nás měly přesvědčit o tom, že světu vládne zlo. Po jistou dobu kdesi působila rozhlasová stanice, která zásadně vysílala pouze dobré zprávy. Ovšem zkrachovala.

Když mi zjistili rakovinu, rozhodla jsem se, že nebudu poslouchat a šířit žádné drby. Náhle jsem si uvědomila, že nemám co říct. Dřív jsem sotva potkala nějakou známou a hned jsme začínaly všechny probírat a na nikom nenechaly nit suchou. Postupně jsem přišla na to, že existuje i jiná forma popovídání, i když čas od času jsem do starého zlozvyku upadala. Myslím, že ten, kdo šíří pomluvy o jiných, musí počítat s tím, že oni dělají totéž. Co zaseješ, to sklidíš.

Stále více jsem pracovala s lidmi a začala jsem doopravdy naslouchat tomu, co říkají. Začala jsem rozlišovat jednotlivá slova, nejenom postihovat obecný smysl řečeného. Obvykle jsem po desetiminutovém rozhovoru s novým klientem dokázala odhadnout, v čem je příčina jeho potíží. Čistě jen proto, že jsem poslouchala slova, která říkal.

Poznala jsem, čím napomáhají vzniku nových problémů a prohloubení těch starých. Pokud pronášeli pouze záporná slova, můžete si představit, jaký asi byl jejich vnitřní monolg. Snad je to projev záporného naprogramování , já pro to používám vlastní termín – „myšlení ubohosti“.

Chci vám navrhnout nevelký experiment. Když vám někdo volá, nahrajte si, co říkáte. Potom si poslechněte, jak a o čem jste mluvili. Možná budete ohromeni. Pak začnete zkoumat svůj hlas, jeho intonaci. No a samozřejmě dojde na slova, která jste používali.

Přistupujte k tomu poctivě. Když zjistíte, že jste něco vyslovili dvakrát, třikrát, zapište si, co to bylo. Je to výraz nějakého vašeho naladění.Některá mohou být pozitivní a pracovat pro vás. Jsou však i nepěkná, negativní nastavení, ke kterým se vracíme znovu a znovu.

V souvislosti s řečeným připomínám sílu, kterou vládne naše podvědomí. Podvědomí nemá žádný svůj vlastní názor. Přijímá vše, co vyslovíme a vytváří náš osud v souladu s naším přesvědčením. Vždycky říká „ano“ . Naše podvědomí nás miluje natolik, že nám daruje všechno, co jenom vyslovíme.

 

Volba je ovšem na nás. Pokud si vybereme „ubohé“ myšlenky a představy podvědomí se rozhodne, že právě tohle je to, co chceme. Dokud nezměníme svá slova, myšlenky a přesvědčení, zůstane všechno při starém. Podvědomí nás bude přivádět do patřičných situací.

Stále si vybíráme. Myšlenek jsou miliardy a jsou v ustavičném pohybu. Naše podvědomí neumí rozlišit pravdu od lži. Jistě, že nechceme ponižovat sami sebe. Nechceme říkat něco podobného jako „jsem tak stará a hloupá“. Víme, že podvědomí lapí myšlenku ještě v letu a po nějaké době se opravdu budeme cítit staré a hloupé.

Pronesete něco několikrát po sobě a ve vašem podvědomí se zakoření nová představa. Podvědomí nemá smysl pro humor. Tuhle myšlenku prosím pochopte. Nevysmívejte se sami sobě. Nemyslete, že drsný vtip o sobě samém se tak nějak vytratí. Váš žert bere podvědomí vážně.

Nikdy nesmíme urážet lidskou důstojnost, ať už je řeč o čemkoli. O zevnějšku, o národnosti, sexu atd. A také sami sebe neurážejte a neponižujte. Nepřinese vám to nic dobrého, stejně jako podobné poznámky o jiných. Podvědomí nerozezná hranice mezi vámi a jinými lidmi.

Věří, že mluvíte o sobě. Příště, až budete mít tendenci někoho zkritizovat, ptejte se nejprve sami sebe, čím je to vyvoláno. Vždyť na druhých vidíme jenom to, co vidíme v sobě samých. Místo abyste lidi kritizovali je chvalte. Během měsíce zaznamenáte velké změny.

Naše slova jsou vyjádřením vztahu k čemukoli. Všimněte si, jak mluví osamělí, nešťastní, chudí a nemocní lidé. Jaká slova používají? Co je pro ně pravda? Jakými výrazy popisují sami sebe? Co říkají o své práci, o svém životě, o vztazích s jinými lidmi? Co od života očekávají?

Všimněte si jejich způsobu vyjadřování, ale nikomu prosím vás neříkejte, že jejich život probíhá přesně podle toho, jak se vyjadřují. Neříkejte to ani přátelům, ani blízkým lidem, vaše informace by nebyla přijata. Využijte ji k navázání vztahu se sebou samým. Pokud chcete vylepšit svůj život, věnujte se tomu trvale.

Když poněkud změníte způsob mluvy, přitáhnete k sobě jiné životní situace. Řekněme, že jste nemocní. Uvěřili jste, že je to nemoc nevyléčitelná a chystáte se umřít. Zdá se vám, že život je krutý, protože všechno v něm směřuje proti vám. Co v takovém případě máte dělat – uhádnete to?

Vyberte si svobodu. Svobodu, která vás zbaví negativních představ o životě. Začněte afirmacemi. Opakujte si, že jste milováni, že si zasloužíte se uzdravit, že k sobě přitahujete všechno, co je k uzdravení na fyzické úrovni nutné. Věřte, že přání uzdravit se a zdravý zůstat je absolutně bezpečné. Mnozí lidé se cítí zcela bezpeční pouze když jsou nemocní.
 

Zpravidla patří do kategorie těch, kdo neumějí říci „ne“. Jediná možnost odmítnutí je pro ně ukryta ve větě „Jsem příliš nemocný/nemocná, než abych to mohl/mohla udělat“. Jako výmluva je to ideální. Pamatuji si na jednu z účastnic svého semináře, která prodělala tři onkologické operace. Nedokázala říci „ne“ prostě nikomu.

Její otec byl lékař a ona byla tatínkova holčička plnící veškeré jeho prosby a přání. Říci mu „ne“ by jí jazyk nedovolil. Na všechny žádosti a přání, s nimiž se na ni obracel, odpovídala souhlasně. Trvalo čtyři dne, než se podařilo dostat z ní rozhodné „ne“! Když jsem ho z ní vymámila, byla ohromena. „Ne! Ne! Ne!“ Když to slovo konečně ochutnala, zamilovala si ho.

Při soukromých konzultacích se se mnou mí klienti často hádali ohledně svých možností. Dlouhou dobu se snažili vysvětlit svou neschopnost vypořádat se s problémy, které se před nimi navršily. Jestliže však uvěříme, že jsme uvázli na mělčině a nemůžeme se hnout, skutečně se to děje. Ocitáme se ve slepé uličce proto, že naše negativistické představy se stanou realitou. Lepší je místo toho se soustředit na své vnitřní síly.

Mnoho lidí už mi řeklo, že jim moje zvukové záznamy zachránily život. Ráda bych, aby všichni pochopili, že zachránit vás nemůže žádná kniha, ani kazeta. Kousíček záznamu v plastikové krabičce lidský život nezachrání. Pouze to, jak vy sami naložíte se získanou informací, má rozhodující význam.

Mít rád sám sebe – to je to nejdůležitější ze všeho, co můžete udělat. Protože když máte sami sebe rádi, nemůžete nikomu ublížit – ani sobě, ani nikomu jinému.

Neubližujeme sobě, neubližujeme jiným – a kde se tedy berou války? Čím větší počet lidí získá vnitřní klid a pokoj, tím lepší bude život na Zemi. Začněme tedy tím, že se zaposloucháme do toho, co nám říkají jiní a co říkáme my jim. Potom se můžeme pustit do změn, které pomohou udzravit se nám jak jedincům i naší planetě jako celku.

podle Louisy HaySebenaplňující předpověď

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Rosenthalův efekt: Sebenaplňující předpověď

Všimli jste si, že často dokážete předpovědět vývoj budoucích vztahů nebo osud nějaké akce? Možná vás to překvapí, ale vůbec nejde o nějakou vaši fantastickou intuici, ale o sebenaplňující předpověď.

No, vždyť jste to od začátku věděla, že tenhle mužský si vás ani nevšimne! A moc dobře jste tušila, že potomek tu zkoušku neudělá. Že vás šéf za skvěle odvedenou práci ani nepochválí… Jste snad věštkyně!?

Ale kdepak. O žádný zvláštní dar se nejedná. Jde o to, že jste sama očekávala ten nebo onen vývoj událostí. A podle toho jste se také chovala. Čekala jste, že vás manžel začne podvádět – a našla jste ho v posteli s jinou ženou. Čekala jste, že kamarádka neocení vaše nové oblečení – a ona tu opravdu stojí, šklebí se a dělá narážky na váš nevkus…

Tento fenomén je tzv. Rosenthalův efekt, někdy také Pygmalion efekt (očekávání pozitivní) nebo Golemův efekt (očekávání negativní). Nepůsobí jenom v mezilidských vztazích, týká se také vědeckého výzkumu. Jestliže experimentátor předem očekává nějaký výsledek, může podvědomě pokus ovlivnit právě tímto směrem. Vědci sami se jistí tzv. dvojitou slepou kontrolou, aby zkreslujícím výsledkům zabránili.

 

Sebenaplňující předpověď vás může přivést buď k totálnímu nezdaru nebo vám dopomoci k dosažení nečekaného úspěchu. Uveďme příklad. Pokud si skutečně myslíte, že váš zevnějšek a rozumové schopnosti jsou jemně řečeno podprůměrné, můžete celé roky hledat partnera. Můžete mít x diplomů a vyhrát v soutěži krásy. Vaše přesvědčení o vlastní nepřitažlivosti bude silnější, než objektivní realita.

Když rovnou ze školy nastoupíte do oddělení nějaké firmy s přesvědčením, že za půlroku tenhle tým povedete, dokážete skutečně snadno předběhnout konkurenty v úsilí o křeslo vedoucího. Vaše víra ve vlastní síly vám bude diktovat způsob chování i přístup k práci, vztah druhých k vám se bude adekvátně měnit a výsledkem tohoto vývoje bude, že místo vedoucího bude skutečně vaše.

Jak využít Pygmalion efekt ?

Připomeňme si báji o Pygmalionovi. Antický sochař Pygmalion vytesal sochu dívky tak nádhernou, že se do ní zamiloval. Na jeho prosby bohyně Afrodíté sochu oživila. Tak se zrodila Galathea, dívka nejen krásná, ale také s těmi vlastnostmi, které jí Pygmalion přisoudil, které si vysnil…

Vysněte si svou budoucnost! Zamyslete se, jakou byste ji chtěli mít. Uvěřte upřímně, že budete s partnerem žít dlouho a šťastně. Neohrozí vás žádná zrada, žádná nevěra. Věřte, že vaše děti budou úspěšné a soběstačné. Že vaše plány se dozajista naplní. Nepochybujte o tom.
 

Říkáte, že je to těžké? Člověk má vnitřní zábrany, určité komplexy… Zkuste je tedy potlačit za pomoci afirmací. Když se pouštíte do nové, důležité práce a cloumá vámi obava, že to nestihnete, protože jste zkrátka pomalá, říkejte si: „Všechno stihnu akorát, vyjde mi to!“

Něco o izraelské armádě…

Nakonec ještě o jednom zajímavém experimentu, který provedli psychologové izraelské armády. V rámci výcviku měli vojáci překonat usilovným pochodem velkou vzdálenost. Jedné skupině vojáků uvedli skutečnou délku trasy: 30 kilometrů. Druhé skupině uvedli cifru o 10 kilometrů delší a třetí dokonce dvojnásobnou – 60 kilometrů. Skupina, která byla přesvědčena o tom, že musí překonat 60 kilometrů, přišla do cíle poslední. O čem to vypovídá? Čím těžší se nám překážka zdá, tím pravděpodobnější je, že ji nezdoláme. Potíže, které si pouze představujeme ve své mysli, se stávají realitou.

A na závěr něco o věštkyních

Úplně na závěr vás chceme poprosit: nechoďte k věštkyním! A když už, tak k takovým, které vám budou věštit bohatství, lásku a žádné problémy…

prevzaté: pronaladu.czJak si objednávat, co se stane?

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Tvůrčí myšlení.
Co byste si přáli, aby se vám přihodilo v nejbližších patnácti minutách? Dost jednoduchá otázka, nad kterou se ovšem málokdo zamyslí. Všichni spíše sníme o nějakých velikých globálních cílech a významných úspěších a nevšímáme si skutečnosti, že nevelká přání a sny se neuskutečňují o nic vzácněji. Máme tendenci velkou část své pozornosti zaměřovat na velké cíle a těm menším nevěnujeme pozornost prakticky žádnou. Takhle se lidé ocitají v pasti, v níž se velké sny a plány nenaplňují z jednoho jediného prostého důvodu: že totiž lidé nemají žádnou zkušenost ani jistotu, že přání a sny se mohou plnit vůbec.

Pojďme si teď společně udělat jasno v procesu realizace lidských přání.

Vytvoříme si svůj vlastní systém objednávky potřebných událostí a požadovaných výsledků.

Metoda „Záměrná objednávka událostí“.

Všechno začíná vědomým, nahlas proneseným nebo i jen myšleným přáním. Objednávat si můžete události nebo potřebné výsledky, musíte se jenom naučit své přání správně vyslovit. Naučíme se to dělat krok za krokem.
Krok 1. Formulujeme své přání.
Co si přejete, aby se vám přihodilo v nejbližších patnácti minutách? Odpovězte na tuto otázku sami sobě: „Chci, aby ____________“. Přání mohou být nejrůznější, jak pokud jde o jejich rozsah, tak pokud jde o poměr mezi nimi a současnou realitou.
Například:
Chci, aby mi teď hned přinesli šálek kávy.
Chci se bezplatně navečeřet v restauraci.
Chci mít nový Jauár XK-R.
Chci, aby mi v zaměstnání zvýšili plat.
Krok 2. Prociťujeme výsledek.
Ve chvíli, kdy vyslovujete nebo si v myšlenkách zformulujete své přání, vytvořte zároveň ve své hrudi pocit, že vaše přání se už stalo realitou. Prociťte fyzicky, vlastním tělem své přání jako skutečnost, která už nastala. Pociťte teplo a tlak v oblasti prsou a horní části břicha. Zkuste to, není to nijak těžké. Čím častěji to budete praktikovat, tím snazší to pro vás bude.
Krok 3. Zbavujeme se závislosti na výsledku.
Přání bylo zformulováno a vysloveno nebo myšleno. Od této chvíle mu dovolte realizovat se samostatně. Snažte se ze svého vědomí vytěsnit veškeré očekávání a zbavte se emocionální závislosti na uskutečnění svého přání.
Celý algoritmus bude tedy vypadat přibližně takhle:

Přání necháme zaznít, ať už nahlas nebo ve své mysli, procítíme toto přání v rovině tělesných pocitů jako přání, které už se splnilo, a svoji pozornost pak přepneme na nějakou jinou činnost nebo zaměstnání,
zkrátka se myšlenek na svoje přání zbavíme.
Doplňující nuance:
K tomu, aby tento mechanismus zabral naplno, je třeba ho opakovat přibližně sedmdesátkrát až stokrát za den.
Přání mohou být nejrůznější.
Přibližně sedmdesát procent všech přání bývá spojeno s běžným životem a každodenními potřebami. Právě tento druh přání umožňuje propracovat uvedený postup až k naprosté automatizaci a na úrovni podvědomí získat neochvějnou jistotu o efektivitě tohoto postupu.
Asi tak dvacet procent všech svých přání orientujte na ta těžkotonážní a obtížně splnitelná. Například – chci mít nové auto, chci dostat darem 10 tisíc euro, chci, aby mě v zaměstnání povýšili atd. I tenhle typ přání se vám díky nácviku a praxi s těmi předchozími bude plnit a přinášet kýžené výsledky.
U zbylých deseti procent přání se orientujte na taková, která jsou pro vás v současné době určitě nereálná. Mohou to být velká, opravdu velikánská, přímo obrovská přání. Potřebná jsou k tomu, abyste si rozšířili svoji schvalovací základnu.
Vyzkoušejte si postup objednávky událostí v praxi. Viditelné výsledky se dostaví po třech až pěti dnech jeho aktivního uplatňováníVÍRA, KTERÁ HORY PŘENÁŠÍ

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
.....aneb ŽIVLY V NÁS

Aktuální prožívání u mnohých může být velmi ovlivněno vnějšími událostmi na zcela vzdálených místech světa. To, co se odráží ve vaší psychice, ve vašem éteru, je váš postoj, vaše vlastní přesvědčení či přesvědčení převzaté o tom, jak na vás působí každodenní události a dění ve světě, ve vaší zemi, ve vašem městě či v rodině. SÍLA VĚTRU, která se poslední měsíce intenzivně stále proměňuje, promlouvá ke všem, jako odraz MYŠLENEK, ZÁMĚRŮ A VYJÁDŘENÝCH SLOV KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ.

Jediné, co v každém je třeba nastolit je VÍRA V SÁM SEBE, VÍRA VE SVŮJ LEPŠÍ DNEŠEK A TÍM I ZÍTŘEK. PŘEDEVŠÍM VÍRA, KTERÁ JE VIBRACÍ TAKOVÉ SEBELÁSKY, která OTÁČÍ SMĚR VNITŘNÍHO KOMPASU a tam, kde jste již prošli NULOVÝM BODEM, je to právě ona VÍRA VE SVOU VLASTNÍ SÍLU ŽIVLŮ, která pro vás okolnosti připravuje v novém znění, v novém echu do hmoty. Je to VÍRA V PODSTATU SVÉHO BYTÍ, která je nyní prověřována, jak moc to myslíte vážně v čemkoliv, pro co jste se poslední měsíce ROZHODLI či tyto dny ROZHODUJETE. Jste to pouze vy, kteří svou hlubokou vírou v srdci dáváte vnitřnímu kompasu vašich živlů nový směr a dáváte do pohybu vše, v co bytostně věříte.

Prociť v sobě, jak hluboce věříš tomu,
co již tak dlouho vyživuješ a cítíš,
že je součástí tvé podstaty bytí.
Jsi to pouze ty a tvé živly v tvém nitru,
jež materializují ROVNOVÁHU či
DISHARMONII v tvém životě.
STAŇ SE PÁNEM SVÝCH VNITŘNÍCH ŽIVLŮ
A DOKÁŽEŠ SVOU VÍROU I HORY PŘENÁŠET.
Aby však tvé živly byly v rovnováze,
introspekci si udělej v tvém ÉTERU,
v tvém OHNI, v tvé VODĚ, v tvém VZDUCHU.
Poznej se do hloubky tvého bytí skrze podstatu živlů a
porozumíš odrazům tvým i celé planety.

AKÁŠICKÉ VIBRAČNÍ NASTAVENÍ:

VYVAŽUJI VE MNĚ VŠECHNY ŽIVLY VĚDOMĚ A TÍM MOHU ŽÍT MOJI VLASTNÍ ROVNOVÁHU VE HMOTNÉM ASPEKTU MÉHO BYTÍ.

Věří……...Lemiana
www.editasantiago.cz
Očista

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·

K očistě prostoru patří vedle úklidu a organizace věcí také očista energetická. Tu můžeme provést svými slovy, která ponesou energii, jakou si v daném místě přejeme vytvořit a udržet, stejně jako příjemnou hudbou s pozitivním a hojivým laděním, prostřednictvím krystalů a kamenů, vykuřovadly, pomocí modliteb, atd. Prostor, v němž žijeme, na nás působí, tak jako my působíme na něj. Změny, které v něm provedeme, tak mohou napomoci změnám uvnitř nás, zvláště tehdy, jedná-li se o něco, s čím se nám nedaří hnout. <3

- Magda
Očista

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
K očistě prostoru patří vedle úklidu a organizace věcí také očista energetická. Tu můžeme provést svými slovy, která ponesou energii, jakou si v daném místě přejeme vytvořit a udržet, stejně jako příjemnou hudbou s pozitivním a hojivým laděním, prostřednictvím krystalů a kamenů, vykuřovadly, pomocí modliteb, atd. Prostor, v němž žijeme, na nás působí, tak jako my působíme na něj. Změny, které v něm provedeme, tak mohou napomoci změnám uvnitř nás, zvláště tehdy, jedná-li se o něco, s čím se nám nedaří hnout. <3

- MagdaRozhodnutie

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
'' Ak stojíte pred rozhodnutím, že si nie ste úplne istí, či je vaša voľba najlepšia, vždy je dobré nájsť si čas na upokojenie a zistiť viac informácií. Možno ešte neviete všetko, čo potrebujete, a tak by ste sa rozhodli na základe málo známych okolností, ktoré vám nemôžu poskytnúť úplný a jasný obraz o tom, aká situácia skutočne je a čo potrebujete vziať do úvahy. Sú veci a fakty, ktoré sú veľmi dôležité, ale vaše oči sú neviditeľné.
Netlačte veci a uvoľnite sa. Buďte otvorení radám múdrych ľudí, novým nápadom a nápadom a tiež buďte ochotní sa na to celé pozrieť z rôznych uhlov, najmä ak vaše rozhodnutie môže ovplyvniť iné bytosti. Ak je vaše rozhodovanie strach alebo hnev, tým viac sa do ničoho nevydávať, ale najprv si dať priestor uvoľniť tieto mätúce pocity. Nebojte sa klásť ostatným otázky a zistite viac nových faktov. Niektoré z nich dokážu úplne zmeniť váš postoj k celej veci, čím vám pomôžu rozhodnúť sa skutočne pre najlepšiu trasu."

* * *
(Posolstvo anjelov, Magda Techetová)Význam run a pravidla jejich aplikace na těle

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Runy dovedou ukázat člověku správnou cestu. Pomáhají také dosáhnout vysněného cíle a poznat sebe sama. Jsou univerzálním nástrojem, s jehož pomocí je možné odhalit tajemství budoucnosti, minulosti i přítomnosti, získat odpovědi na důležité otázky i vytvořit ochranný talisman. Aby získaly kouzelné vlastnosti, malují nebo ryjí se runové znaky na kosti, kameny nebo dřevěné destičky, aby se daly nosit stále při sobě na krku, zápěstí nebo v malém pytlíčku. Runy se také nanášejí přímo na tělo.

V průběhu času se způsob zápisu runových znaků měnil a doplňoval znaky novými. K magickým cílům je dnes využívána pouze nejstarší varianta s názvem «Starší Futhark». Je to nejstarší, germánská runová abeceda, někdy označovaná také jako germánský Futhark prostý. Název je odvozen z fonetické podoby jejích prvních šesti run. Germánský Futhark má 24 run rozdělených do tří skupin, kterým se říká «aetty».

Od dávných dob panovalo přesvědčení, že runové symboly jsou mocným okultním nástrojem. Odtud obliba ochranných předmětů i tetování run na tělo.

Aby prastaré znaky člověka skutečně příznivě ovlivňovaly, je nezbytné nanášet je správně. I ta nejmenší chyba může způsobit řadu nepříjemností a neštěstí. Není dobré nechávat si na tělo vyobrazit runy, aniž by člověk přesně porozuměl jejich podstatě a pochopil jejich význam a následky aplikace.

K získání jednorázové pomoci, kupříkladu při řešení nějakého konkrétního problému, se doporučuje nanést posvátné symboly na kůži prostředky s krátkodobou trvanlivostí. Skarifikaci neboli jizvení a trvalé tetování by lidé měli zvolit jen pokud si přejí globálně a nevratně změnit život.

Než začnete ve svém životě aktivně využívat runové symboly, musíte přesně porozumět jejich významu. Přečtěte si krátký výklad každého znaku, abyste získali obecnou představu.

Seznam run a jejich význam:

1. Fehu — peněžní symbol. Přitahuje finanční úspěchy a materiální blahobyt. Je dobré mít její vyobrazení při sobě při složitém jednání nebo když usilujeme o nějaký materiální zisk. Pomáhá při vytváření nových možností a získání jistoty úspěchu. Talisman se doporučuje vkládat na noc pod polštář.

2. Uruz — pratur: velmi silná runa, schopná zlikvidovat veškeré překážky na cestě svého nositele. Je spojena s fyzickou silou, smělostí a odvahou. Využívejte ji jen velmi opatrně, abyste náhodou nezničili něco, co má pro vás význam.

3. Thurisaz (Thers) — často používána při výrobě ochranných předmětů. Ačkoli je obecně pokládána za runu negativní, v pevných rukách je neobyčejně silnou ochranou svého majitele před každým neštěstím a škodou.

4. Ansuz — má vztah k Ódinovi, nejprvnějšímu z bohů. Rozvíjí citlivost a vnímavost, otevírá tvůrčí schopnosti, rozvíjí potenciál osobnosti, zbavuje negativity a přitahuje úspěch. Pomáhá nalézt vlastní předurčení i vhodné zaměstnání.

5. Raido — má vztah k cestě, pohybu, přesunu. Chrání toho, kdo je na cestě, přináší úspěch a nové možnosti, ochraňuje před těžkostmi. Vyzývá k akci a učí nacházet radost a emoce v každé věci.


 
6. Kaunaz — runa spojená se živlem ohně. Je symbolem světla, plamene, osvícení cesty, ale také horečky, zanícené rány a dokonce i smrti. Tvůrčím lidem přináší inspiraci a schopnost tvořit pravé umělecké klenoty. Rozvíjí kreativitu, učí hledat originální přístupy a cesty.

7. Gebo — spojuje nespojitelné, sjednocuje protiklady. Přivede do života vhodného partnera, upevňuje a harmonizuje vztahy. „Gebo“ znamená „dar“ a tento symbol ho předznamenává. Pozitivní runa.

8. Wunjo — radost a úspěch, neuvěřitelné štěstí ve všem, tvořivé schopnosti, odvaha k novým myšlenkám. Člověk pod ochranou této runy je miláčkem osudu. Jeho život je snadný, dosáhne všeho, po čem zatouží, těžkosti a problémy vlastně nezná. Jediné riziko představuje nedostatek sebekontroly, neznalost míry.

9. Hagalaz — je překládána jako „krupobití“. Matka run, z jejíhož tvaru lze odvodit všechny ostatní runy. Přináší náhlé, nečekané a vždycky negativní změny. Klást jim odpor nemá smysl, výhodnější je podrobit se a nešťastné období přečkat. Talisman s tímto symbolem může být mocnou ochranou, ale i nástrojem zla.

10. Naudiz — symbolizuje nouzi, potřebnost, stísněnost. Rozvíjí trpělivost, odolnost, schopnost překonávat překážky a odpor. Povede vás drsnou cestou, ale podpoří váš úspěch v kariéře.

11. Isaz — doslovný překlad je «chlad», «led». Runa stagnace: zmrazí všechno, co se děje, co probíhá. Poskytuje čas na rozmyšlenou a úvahy. Odklad stimuluje správnost řešení.

12. Jera — amulety s touto runou přitahují úspěch, bohatství, harmonii. Připomínají, že vše je třeba si zasloužit. Jera je symbolem období, kdy zem vydává své plody, nastává hojnost. Symbolizuje úrodu jako odměnu za vykonanou práci, dary země a jejich oslavy.

13. Ihwaz, eihwaz — znamená „tis“ a talisman s jejím vyobrazením je mocnou ochranou před negativním cizím vlivem, zklamáním, chaosem a zmatky; ochraňuje také před uhranutím i uřknutím. Zaručuje rovněž stálou lásku.

14. Pertho — tajemná, osudová runa s nepředvídatelnými účinky. Je spojena se vším ženským, s lidským osudem, hrou se štěstím i zábavou. Může přivést k poznání smyslu života a schopnosti jednat, kdy je třeba. Zbavuje bolesti, léčí ženské nemoci, dodává sexuální a plodivou sílu. Při jejím využívání je třeba krajní opatrnosti.

15. Algiz — ochranný chrám, azyl, mocná ochrana před zlými silami. Všestranný pozitivní ochranný symbol obnovy sil, znovuzrození a pevné vůle. Svého nositele nabíjí energií, pomáhá mu správně se rozhodnout i v největší tísni a zachovat si chladnou hlavu. V ezoterice umožňuje spojení s vyššími silami.

16. Sowulo, sowilo — symbol slunce, ochrana před silami chaosu, zla a temnoty. Talisman dodá sebevědomí, sílu, sebejistotu i charisma a spolehlivě vede svého nositele k vítězství. Symbolizuje úspěch, štěstí a zdra. Jeho síla je nesmírná a je třeba být opatrný, aby člověka nezměnil v agresivního a arogantního jedince.

17. Teiwaz — je runou boje a vítězství, cti, síly a vitality. Přináší vítězství v každém podnikání, staví nositele do role vůdce, chrání ho před nepříjemnostmi a těžkými životními situacemi. Pomáhá přiklonit štěstí na svou stranu.


  

18. Berkana. Spojena s břízou, posvátným stromem. Talisman s touto runou je ochranným předmětem mateřské síly. Novorozence ochraňuje před nečistými silami. Symbolizuje mateřství, rodinu, domov. Rozvíjí léčitelské schopnosti, posiluje plodnost, lásku a zrození. Je mu přisuzována schopnost posílit účinek léků.

19. Ehwaz — runa „bílého koně na louce“ symbolizuje přátelství, spolupráci, porozumění, věrnost. Vyvolává pozitivní změny. Při změně bydliště, zaměstnání, navazování nového vztahu, na cestě za novým cílem spolehlivě zprostředkuje pomoc vyšších sil.

20. Manaz — symbolizuje člověka i lidstvo, stabilitu, sílu, velikou sílu vůle. Pomáhá získat sebevíru a dosáhnout úspěchu. Používá se i k získání věrné, pevné a čisté lásky, spolehlivého partnera na celý život.

21. Laguz — vztahuje se k vodě, k jezerům, pramenům. Jako talisman tento velmi mocný symbol v člověku probouzí a posiluje intuici a senzitivitu a rozvíjí paranormální schopnosti. Je pomocníkem při nalezení společné řeči s jinými lidmi a navázání užitečných kontaktů, ochráncem při cestách, zárukou síly, prozíravosti a obezřetnosti.

22. Inguz, ingwaz — symbolizuje boha úrody Inga (Freye), je znakem mužské plodnosti a síly. Protipól runy Pertho. Domov, bohatství, dozrávání, trpělivost a vytrvalost. Talisman podporuje úrodnost a plodnost v každém slova smyslu.

23. Othala, odal — symbol hromadění, kapitálu, pozemků, země rodu. Zlepšuje finanční situaci, přivádí k možnostem zisku, chrání majetek. Někdy umožňuje navázání kontaktu s dušemi zemřelýh předků.

24. Dagaz — pozitivní runa bezpečí a jistoty jasného dne. „Dag“ znamená „den“. Symbolizuje osvícení, poznání, nový počátek. Chrání před falešnými iluzemi i úrazy, upevňuje zdraví a pomáhá zbavit se zlozvyků a nemocí. Veskrze pozitivní runa zbavující strachu a úzkosti.


Zaslechni moje přání, vesmíre!

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Tajemství splnění našich přání spočívá v jejich správné formulaci. Existují určité zákony, jak si od Vesmíru přání „objednávat“. Nesmí například být podmínkou vyplnění dalších přání a musí ve vás vyvolávat pouze city. Pamatujete si vůbec, kolik přání se vám nevyplnilo čistě jen proto, že jste se se svými plány svěřili úplně každému? To přímo ovlivnilo vyplnění toho, co jste chtěli. Tento článek vám řekne, jak přimět Vesmír, aby vás uslyšel a změnil vaše sny v realitu.


Aby se přání vyplnilo, je třeba dodržet 6 pravidel

1. Pouze jedno přání

V okamžiku „objednávky“ musí přání jen jediné. Někdo si například přeje, aby nějakou kouzelnou cestou získal pět milionů dolarů, jimiž hodlá zajistit nákup nového bydlení, auta, cestování a garderoby. To však je přehnané přání, ukrývající v sobě několik dalších, která s tím základním nejsou nijak spojena.

Aby Vesmír zareagoval, je třeba složené přání rozdělit na základní části, z nichž každá bude samostatná.

2. Přání nemůže podmiňovat splnění dalších přání

Má-li se přání vyplnit, je třeba si ho dobře promyslet. Vraťme se k těm pěti miliónům. Otázka: K čemu vám budou ty peníze? Odpověď: Chci si koupit byt, auto, jet na dovolenou, zaplatit dluhy atd… A teď je třeba nad každou z těch částí popřemýšlet samostatně.

Otázka: K čemu vám bude byt? Odpověď: Zbavím se rodičovského dozoru. Další otázka: A co bude, když se vaše přání splní? Odpověď: Budu… Dá-li se vaše přání vyjádřit city, je to přání, které si u Vesmíru můžete „objednat“.


 
3. Přání musí vyvolávat pouze city, ne myšlenky na další přání

Vraťme se k přání koupit byt. Pokud je byt cestou, jak se zbavit rodičovského dozoru, je třeba si „objednat“ přímo zbavení se dozoru, vždyť pokud si to rodiče usmyslí, budou vás dozorovat kdekoli. I v novém bytě. Pokud sníte o krásném princi, přání musí znít nikoli „chci potkat prince“, ale „chci se vdát za prince“.

4. Přání musí být „ekologické“

To znamená, že nesmí nijak poškodit lidi kolem vás. Samozřejmě, že vyhnout se úplně všem komplikacím není snadné. Může se tak stát, že byt, o kterém sníte, získáte smrtí příbuzného.

Nicméně občas se stane, že lidé vysloveně chtějí poškodit někoho, kdo jim ublížil. Předtím, než někomu budete přát něco špatného, byste se měli zamyslet, zda máte skutečně absolutní pravdu a váš pohled na věc je ten správný. Pamatujte, že všechno se vám vrátí, jako bumerang. Je jistě žádoucí, aby s k vám vracelo jen to dobré.

5. Přání se musí týkat pouze vás

Často jsou naše přání spojena s blízkými lidmi. Například: „Chci, aby moje dítě…“ nebo „Přeju si, aby manžel…“. Bohužel však taková přání Vesmír neplní.

Aby se přání vyplnilo, musí se týkat výhradně vás a vašich citů. Vše, co je potřeba, je jeho znění správně upravit. Například: „Chci být pyšný na svého syna, že je premiant“, nebo „Chci, aby se mi manžel víc věnoval“.

6. Přejte si to „nej!

Když už o něčem snít, pak o tom nejnej… Chcete auto? Pak si přejte to nejlepší, vždyť všechna omezení ve vašem životě jsou důsledkem malého rozletu fantazie.

Doplňující doporučení ke splnění vašich přání

Začněte s málem. Díky splnění drobnějších přání pocítíte sílu. To vám dodá jistoty.

Nevažte se na čas. Aby se přání vyplnilo, pusťte ho jen tak do prostoru. Vesmír sám ví, kdy je nejlepší vaše přání splnit, proto vypněte a zapomeňte na časový rámec.

Dávejte pozor. Sledujte náhody, které se vám dějí. Všechno, co se přihodilo „samo od sebe“ nebo „z ničeho nic“, je počátkem naplňování vašeho přání.

Nechte minulost jít a berte změny s radostí, důvěřujte svým pocitům.

Mlčte! Má-li se vaše přání vyplnit, nesmíte o něm vykládat všem okolo, ani svým blízkým ne. Pamatujte, že čím menší okruh lidí vaše přání zná, tím menší je pravděpodobnost, že ho ovlivní vlastními přáními.

Zbavte se negativity. Při posuzování svého přání zapomeňte na všechny negativní myšlenky a city. Nikdy například nepřejte nezdar konkurentovi v rámci touhy po úspěchu v podnikání. Myslete pouze na svůj úspěch.

Nezapomeňte si zapsat... Každé přání můžete zapsat na zvláštní list papíru a uchovat ho v obálce. Pravidelně ho kontrolujte.

Nezapomeňte, že sny se plní, jen třeba si věci správně přát!


Jak zajistit plnění svých přání?

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Od jisté doby mi má přání vycházejí sama o sobě. Bez toho, že bych na jejich splnění vynakládala nějaké zvláštní úsilí. No dobře – zájezd do Karibiku nebo byt v centru mi zatím nikdo nenabídl, ale maličkosti mi fakt vycházejí. Třeba akorát vhod nabídnuté pozvání na oběd, neplánovaná volná hodinka když jsem ji zrovna potřebovala jako sůl, informace, o kterou jsem moc stála a která se ke mně dostala bůhvíjakými cestami – tyhle a další nečekané „náhodné shody“ se mi dějí pravidelně.  Stačí se jen naladit na tu správnou vlnu.

Tenhle fígl mi poradila známá. Vlastně ani neporadila, prostě mi o tom povídala. Že podle toho jedná a život se jí mění. Tečka. Žádné vysvětlování, jako že proč a jak.

Nechtělo se mi tomu věřit, ale stejně jsem, když jsem od ní přišla domů, vzala nedávno koupený notes a pořídila první záznam: 7 poznámek o tom, co dobrého se mi ten den stalo.

První čtyři dny se zvláštního nedělo nic  – nebo jsem si toho nevšimla. Přesto jsem dál zapisovala. Většinou to byly maličkosti: dobré placičky k večeři, konečně přišitý zip, dvě hodiny čtení fakt dobré knížky, navíc s talířem chlebíčků a kávou pod nosem, pokec       s kolegyní, kterou to zřejmě moc potěšilo –  zaznamenávala jsem všechno, co nějak vylepšilo všední den.

  

Pátého dne došlo k první významnější „shodě náhod“. Potřebovala jsem nějak šikovně poslepovat denní plán – a vtom dostanu pozvánku na seminář! Vůbec jsem nepočítala, že bych se na něj mohla dostat a navíc – jeho téma se shodovalo s tím, co jsem potřebovala na večer! Sedmý den jsem získala pocit, že si stačí přát a všechno bude probíhat tím nejlepším možným způsobem – dokonce i dost důležitý pohovor, který jsem ten den absolvovala, proběhl naprosto v pohodě. Přitom ale vůbec ne tak, jak bych si původně představovala. Teď nicméně chápu, že jeho skutečný výsledek byl právě tou nejlepší variantou.

Krok za krokem se tenhle trik formoval do tří jednoduchých pravidel:

Pravidlo první.

Notes musí být hezký a propiska musí pěkně psát. Bylo by bezva, kdyby to byl dárek přivezený někým, kdo je vám blízký, z nějaké dálky a kdyby byl spojený s příjemnými vzpomínkami. Už jenom když ji pak vezmete do ruky, naladí se vaše vědomí na pozitivní vnímání všeho, co se děje.

Pravidlo druhé.

Zapisovat každý den. Vypadá to jako děsná zátěž, ale ve skutečnosti to je docela snadná a milá záležitost – pět, sedm minut před spaním si v hlavě promítáte celý den a vybíráte z něj příjemné věci jako pěkné kamínky z písku. Třeba že jste se dozvěděli že dostanete odměnu, nebo jste si jen všimli nádherné sněhové vločky, která vám přistála na rukavici, poslali pozdrav s žertovným obrázkem kamarádce a vzápětí od ní dostali smajlíka jako odpověď, neznámý slušňák vám podržel dveře, pili jste skvělý čaj  z krásného hrnečku, viděli západ slunce, všimli si kvetoucího keře… může to být cokoli. Já osobně si radostné chvilky dělím na dvě skupiny: co mi daroval svět (prostřednictvím lidí, přírody, předmětů apod.) a co jsem já darovala jemu – a tady můžete i obyčejný úklid chápat jako příspěvek Pořádku a Čistotě ve Vesmíru.

Pravidlo třetí.

Zapisovat jenom to dobré. Opravdu jenom to. To, co přimělo k úsměvu vaše vnitřní sluníčko. Dokonce i když se někdy zdá, že tenhle den byl opravdu pod psa a horší už to být prostě nemůže, najdou se jedna dvě věci, které se z chmurného obrazu vymykají. Hlavní je umět je vidět. Můžete to trénovat hodnocením různých situací z různých úhlů pohledu. Znáte tohle: „Optimista hledá přednosti v nedostatcích a pesimista nedostatky v přednostech“?

 

Co že se při tom vlastně děje? Hm – na rovinu? Nemám sebemenší představu. Snad se naše vědomí nějak naladí na vlnu souznějící s příznivým průběhem reality a proniká do oblastí, kde se přání plní a svět dělá člověku radost malými nečekanými příjemnostmi – ale to už je spíš oblast nějakého esoterického učení.

Na druhé straně se v člověku probouzí vstřícné úsilí udělat radost světu (proto si události dělím do dvou skupin). Nějak potěšit svět a zápis o tom večer přidat k výčtu příjemných událostí. Aťsi to nejsou na první pohled žádné zázraky, zato jsou to vlastní úspěchy.

Když člověk nenapíše nic, je to jako by přiznal: „Jsem mamlas. Nadarmo jsem prožil  celý den života“. Hluboko uvnitř každého z nás sedí strach a obavy. Proč je nezavést  do jiného řečiště, nevyužít jejich tlaku  jako zdroje energie zaměřené proti věčnému odkládání věcí, energie umožňující rozšiřovat svoje možnosti?

Zajímavé je, že tenhle vnitřní strach postupně mizí. Místo po něm pro sebe zabírá autosugesce: „Každý den dělám něco dobrého a něco dobrého dostávám v odpověď“. A právě tehdy začínáte vnímat, že kouzlo přichází…


Co dělat, když věci nejdou tak, jak mají?

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Nejlepší cesta ven vede skrz. Robert Frost

Vždycky existuje něco, za co má člověk být vděčný. A bez ohledu na to, jak dobře nebo špatně se cítím, musím být každý den po probuzení vděčný za život, protože kdosi kdesi o něj zoufale bojuje. Pravda je taková, že štěstí neznamená nepřítomnost problémů, ale schopnost umět s nimi nakládat. Představte si všechny ty ohromující věci, které by dokázal zvládnout váš mozek, kdyby nebyl tak naprosto zaujat vaším bojem s problémy. Vždycky hleďte na to, co máte, místo na to, co jste ztratili.

Tady je několik poznámek, které by vás mohly motivovat, až to budete potřebovat nejvíc ze všeho:

1. Bolest patří k růstu.

Život před námi někdy zavře dveře čistě proto, že je čas se pohnout. A to je dobře, protože my se příliš často nehýbeme, dokud nás k tomu nedonutí okolnosti. Když přijdou těžké časy, připomínejte si, že žádná bolest nepřichází jenom tak, bez cíle. Směřujte pryč od toho, co vám bolest způsobilo, ale nikdy nezapomeňte na poučení, které vám bolest přinesla. To, že musíte bojovat, neznamená, že nejste úspěšný. Každý velký úspěch stál pořádný boj. Neztrácejte trpělivost a jistotu. Všechno bude zase v pořádku; nejspíš ne hned, ale nakonec bude…

Pamatujte, že jsou dva druhy bolesti: bolest, která působí bolest, a bolest, která vás změní. Na své cestě životem byste se bolesti neměli protivit, ale dovolit jí, aby vám pomohla růst

2. Všechno v životě je pouze dočasné.

Vždycky když prší, víme, že déšť jednou přestane. Pokaždé, když vás něco poraní, rána se nakonec zahojí. Po tmě vždycky přichází světlo – každý den nám to připomíná ráno, ale my na to často zapomínáme a propadneme víře, že noc bude trvat věčně. Nebude. Nic netrvá věčně. Proto je-li něco skvělé právě teď, užívejte si toho. Nebude to trvat věčně. Jestliže život někdy není snadný, neznamená to, že se nesmíte smát. Když vás něco znepokojuje, nevylučuje to ještě možnost se usmát. Každá chvíle nám přináší nový začátek a nový konec. Každou vteřinu dostáváme novou šanci. Dostáváte šanci a musíte ji využít.

3. Rozčilování a stížnosti nic nezmění.

Ten, kdo si ze všech nejvíc stěžuje, ze všech nejméně získává. Vždycky je lepší zkusit udělat něco opravdu velkého a utrpět nezdar, než nedělat nic a mít úspěch. Nic není skončeno, pokud jste prohráli; všechno bude u konce, pokud si  budete jenom stěžovat. Jestliže jste v něco uvěřili, zkoušejte to dál. Neodovolte, aby stíny toho, co už je za vámi, zatemňovaly to, co je teprve před vámi. Dnešní stížnosti na včerejšek neudělají zítřek zářivějším. Využijte toho, co jste poznali, ke změně svého života. Měňte věci a neohlížejte se nazpět.

A nezávisle na tom, jak to nakonec dopadne, pamatujte, že skutečné štěstí se objevuje teprve tehdy, když si přestaneme stěžovat na problémy, které máme, a začneme být vděčni za ty, které nemáme.


 4. Jizvy jsou symboly vaší síly.

Nestyďte se za šrámy, které jste v životě utrpěli. Jizva znamená jen to, že rána zmizela a bolest už neexistuje. Nad bolestí jste zvítězili, vzali si své poučení, nabrali z něj sílu a pohnuli se dál. Jizva je vítězným tetováním. Nepřipusťte, abyste se stali zajatci svých životních šrámů. Nežijte ve strachu. Jizvy nemůžete přinutit, aby zmizely, můžete však změnit způsob, kterým na ně pohlížíte. Můžete ve svých jizvách spatřit znamení vlastní síly.

Rúmí kdysi napsal: „Rána je místem, kudy do vás vchází světlo“. Nic není blíže pravdě než tento výrok. Ze strádání vycházejí ty nejsilnější osobnosti. Nejvlivnější lidé celého světa jsou poznamenáni jizvami. Pohlédněte na své jizvy jako na heslo: „ANO! DOKÁZAL JSEM TO! Přežil jsem a v tom zápase jsem přišel k jizvám! Mám teď šanci být ještě silnější“.

5. Každý malý boj je krokem vpřed.

Trpělivost v životě neznamená čekání; spočívá ve schopnosti uchovat si dobrou náladu i při úporné práci na svém snu, v přesvědčení, že ta práce stojí za to. Proto hodláte-li se o něco pokusit, jděte až do konce. Jinak nemá vůbec smysl začínat. Na jistou dobu může vaše úsilí znamenat ztrátu jistoty a pohodlí a může se vám občas zdát, že snad přijdete i o rozum. Budete si možná muset odříci jídlo, na které jste byli zvyklí a možná ani nebudete moci spát tak dlouho jako dříve, a to po řadu dlouhých týdnů. Vaše pohodlí dozná velkých změn. Může to přinést nutnost obětovat vztah a vůbec všechno, co jste znali. Můžete se střetnout s posměchem. Nějakou dobu můžete prožít docela osamělí. Osamělost je však i dar, který vám mnohé umožní. Poskytne vám potřebný prostor. Vše ostatní je testem vaší výdrže, prověřením síly vašeho odhodlání dosáhnout cíle.

Jestliže jste skutečně chtěli, cíle dosáhnete přese všechny nezdary a kritiku. S každým dalším krokem vpřed se budete cítit lépe, než si dokážete představit. Pochopíte, že boj není překážkou na cestě, je to cesta sama. A stojí za to. Proto hodláte-li se o něco pokusit, dotáhněte to do konce. Na světě neexistuje lepší pocit… Není lepší pocit, než vědomí, že právě to vlastně znamená ŽÍT.

6. Špatnost jiných lidí není váš problém.

Buďte v klidu, i když budete obklopeni zlobou. Usmívejte se, když se jiní pokoušejí nad vámi zvítězit. Je to snadný způsob, jak podpořit své nadšení. Když o vás jiní budou mluvit špatně, zůstaňte sami sebou. Nikdy nedovolte, aby vás změnily řeči kohokoli jiného. Nemůžete věci brát příliš osobně, dokonce i když o osobní věci jde. Nemyslete si, že lidé něco dělají kvůli vám. Dělají to kvůli sobě.

Především se nikdy neměňte, abyste udělali dojem na někoho, kdo  o vás řekl, že nejste dost dobrý. Změňte se pouze tehdy, bude-li to pro vás změna k lepšímu a přiblíží vás to k lepší budoucnosti. Lidé budou vést řeči, ať budete dělat cokoli, bez ohledu na to, jak dobře to budete dělat. Rozčilujte se především kvůli sobě, ne kvůli tomu, co si myslí někdo jiný. Když v něco věříte, nebojte se za to bojovat. Z překonání nemožného se rodí další veliká síla.

Žerty stranou, život máte jen jeden. Proto se věnujte tomu, co vás dělá šťastným,  v blízkosti těch, kdo vám přinášejí úsměv.

  

7. Co se má stát, to se STANE.

Vaše reálná síla narůstá, když místo křiku a stěžování dáte přednost úsměvu a vážíte si života. Každý boj, který musíte podstoupit, má v sobě skrytý přínos, musíte mít jen oči a srdce otevřené, abyste ho viděli. Nemůžete způsobit, aby se věci staly. Můžete se o to jen pokoušet. Jsou chvíle, kdy musíte ustoupit a ponechat věcem jejich určený průběh.

Mějte život rádi, věřte vlastní intuici, riskujte, ztrácejte a nacházejte štěstí, sbírejte zkušenosti. Je to dlouhá cesta. Musíte se naučit přestat se rozčilovat, klást si otázky a každou chvíli pochybovat. Smějte se, prožijte naplno každou chvíli života a užívejte si to. I když nevíte přesně, kam vám bylo souzeno dojít, nakonec jistě dojdete tam, kam jste dojít měli.

8. To nejlepší, co můžete udělat, je jít dál.

Nebojte se rozzlobit se. Nebojte se znovu milovat. Nedovolte drobným prasklinám na svém srdci proměnit se v hluboké jizvy. Pochopte, že vaše síla vzrůstá každým dnem. Pochopte, že odvaha je krásná. Nalezněte v srdci něco, co ostatní přiměje k úsměvu. Nezapomínejte, že v životě nepotřebujete velké množství lidí – proto se nesnažte mít co nejvíce „přátel“. Buďte silní, když bude zle. Pamatujte, že vesmír podniká vždycky to, co je správné. Když nebudete mít pravdu, uznejte to a vemte si z toho ponaučení. Vždycky se ohlédněte nazpět na to, čeho jste dosáhli, a buďte na sebe hrdí. Neměňte se kvůli nikomu, pokud to nechcete vy sami.Pracujte více. Pište povídky. Fotografujte. Pamatujte si chvíle a způsob, kterým se na vás dívají ti, které milujete.

Buďte prostě dál sami SEBOU.Jak zhmotňovat svá přání

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
- Zákon přitažlivosti, nejmocnější zákon vesmíru

Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající signál zase zpátky.

Tento proces nazýváme zákonem přitažlivosti. Zákon přitažlivosti zní: To, co si je podobné, se přitahuje. Můžeme ho chápat jako jakéhosi vesmírného manažera, který zabezpečuje, aby se všechny souhlasné myšlenky seřadily k sobě. Tento princip pochopíte, když například zapnete rádio a záměrně naladíte svůj přijímač na frekvenci 98,6 FM. Nebudete očekávat, že uslyšíte hudbu, která se vysílá na rádiové frekvenci 101 FM. Chápete, že rádiové vibrační frekvence si musí odpovídat – a totéž říká zákon přitažlivosti. Pokud tedy na základě svých zkušeností vypouštíte vibrační rakety svých přání, musíte ještě najít způsob, jak udržet i sebe sama ve vibrační harmonii s vyslanými přáními, aby k jejich zhmotnění mohlo dojít.

Čemu věnujete pozornost?

Zákon přitažlivost, sny, přání, horoskopCokoli, čemu věnujete pozornost, způsobuje, že vyzařujete určitou vibraci, a vibrace, které vysíláte, odpovídají vašemu přání – a právě to je váš bod přitažlivosti. Jestliže zaměříte svou pozornost na to, po čem toužíte a co momentálně nemáte, zákon přitažlivosti zajistí, že se vaše touha naplní. Když myslíte na vysněnou věc nebo prožitek, vyzařujete určitou vibraci a podle tohoto zákona k vám tato věc nebo zážitek musí přijít. Pokud však existuje něco, po čem toužíte a co momentálně nemáte, ale vy upínáte svou pozornost na svůj současný stav, čili na to, že to nemáte, potom budete působením zákona přitažlivosti i nadále zakoušet vibrace nedostatku, a tak ani nadále nebudete mít to, po čem toužíte. To je zákon.

Jak poznáte, že něco přitahujete?

Klíčem k tomu, aby se součástí vašich zkušeností stalo něco, po čem toužíte, je dosáhnout vibrační harmonie s tím, po čem toužíte. Nejsnazší způsob, jak k tomu dospět, je představit si, že už to máte, předstírat, že je to již vaším prožitkem, směřovat své myšlenky k potěšení z tohoto prožitku. Praktikujete-li tyto myšlenky a začnete-li v souladu s tím vyzařovat tuto vibraci, umožníte, abyste to i zažili.

Zákon přitažlivosti, vesmír, meditace, horoskopKdyž věnujete pozornost tomu, jak se cítíte, můžete snadno poznat, zda se zaměřujete na předmět vašeho přání, nebo na to, že vám chybí to, co si přejete. Pokud vaše myšlenky odpovídají vašemu přání, cítíte se dobře, váš emoční rejstřík sahá od spokojenosti k očekávání, dychtivosti a radosti. Věnujete-li však pozornost nedostatku, nepřítomnosti toho, po čem toužíte, vaše emoce se budou pohybovat od pesimismu k obavám a k ztrátě odvahy, hněvu, nejistotě a depresi. A tak, když začnete vědomě vnímat své pocity, budete vždy vědět, jak si vedete s takzvanou „umožňovací“ částí svého tvůrčího procesu. Už nikdy nebudete mylně chápat, proč se věci vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí. Vaše emoce jsou úžasným navigačním systémem, a pokud jim věnujete pozornost, budete schopni se dostat ke všemu, po čem toužíte.Působením mocného zákona přitažlivosti k sobě přitahujete esenci všeho, na co převážně myslíte. Takže pokud myslíte především na věci, po nichž toužíte, projeví se tyto věci ve vašich životních zkušenostech. Stejně tak platí, že když myslíte zejména na to, co nechcete, odrazí se to ve vašich životních zkušenostech. Všechno, na co myslíte, je jako plánování budoucí události. Když si něčeho ceníte, plánujete. Když se něčeho obáváte, plánujete. (Obávání se je tedy používání vlastní představivosti ke stvoření něčeho, co nechcete.)

Každá myšlenka, každá představa, každá bytost, každá věc má vibrační povahu. Soustředíte-li pouze na krátkou chvilku pozornost na něco určitého, vibrace vaší bytosti začnou odrážet vibrace toho, čemu pozornost věnujete. Čím více na to myslíte, tím více vibrujete způsobem, který odpovídá tomu, na co myslíte. Čím více takto vibrujete, tím více je k vám přitahováno to, co se tomu podobá. Tento trend v přitahování bude pokračovat a sílit, dokud nezačnete vysílat jinou vibraci. Začnete-li vysílat jinou vibraci, budete k sobě přitahovat věci, které jí odpovídají.

Když porozumíte zákonu přitažlivosti, nepřekvapí vás nic, co se vám přihodí. Pochopíte, že jste to prostřednictvím svého myšlenkového procesu k sobě sami pozvali. Ve vašich životních zkušenostech se nemůže objevit nic, co byste sami nepřitáhli svým způsobem myšlení. Vzhledem k tomu, že z mocného zákona přitažlivosti neexistují výjimky, je snadné to cele pochopit. Když pochopíte, že dostáváte to, na co myslíte, a když jste si vědomi toho, na co myslíte (což je stejně tak důležité), máte absolutní kontrolu nad tím, co budete zažívat.

Jak velké jsou vaše vibrační rozdíly?

Horoskop, meditace, duchovno, energie, duše, karmaZde je několik příkladů. Je velký vibrační rozdíl mezi vašimi myšlenkami, v nichž dovedete ocenit svého partnera, a vašimi myšlenkami na to, co byste chtěli, aby u vašeho partnera bylo jiné. A váš vztah s vaším partnerem bez výjimky odráží to, jaké myšlenky u vás převažují. Protože i když to možná neděláte vědomě, svůj vztah jste doslova vytvořili svými myšlenkami. Vaše touha po zlepšení finanční situace se nemůže naplnit, jestliže často žárlíte na majetek svého bližního, protože vibrace vaší touhy a vibrace vaší žárlivosti jsou odlišné. Když pochopíte svou vibrační povahu, umožní vám to, abyste snadno a vědomě vytvářeli svou realitu. Postupem času a praxí potom objevíte, že veškerá přání, která máte, lze snadno uskutečnit – protože neexistuje nic, co byste nemohli dělat, mít nebo tím být.

Jste sběrači vibrační energie
Jste Vědomí. Jste Energie. Jste Vibrace.
Jste Elektřina.
Jste Zdrojová energie. Jste Stvořitelé.
Jste na náběžné hraně myšlení.
Jste mimořádně zvláštní a aktivní sběrači a zpracovatelé energie, která tvoří světy a která existuje všude v tomto neustále se vyvíjejícím, věčně se rodícím vesmíru.
Jste tvůrčími génii, vyjadřujícími zde na této náběžné hraně časoprostorovou realitu proto, abyste v myšlení překonali její dosavadní meze.
I když se vám to může zdát zpočátku divné, pomůže vám, když se začnete považovat za vibrační bytosti, protože žijete ve vibračním vesmíru a protože zákony, které vládnou v tomto vesmíru, mají vibrační základ.

Když začnete být vědomě zajedno s vesmírnými zákony a pochopíte, proč vše reaguje tak, jak reaguje, veškerá tajemství a zmatení budou nahrazena jasností a porozuměním, pochybnosti a strach poznáním a důvěrou, nejistota jistotou. Vrátí se vám radost jako základní předpoklad vašich prožitků.

Když si vaše přání a přesvědčení vzájemně vibračně odpovídají

To, co se sobě podobá, se přitahuje, a tak vibrace vaší bytosti musí odpovídat vibraci vaší touhy, abyste předmět své touhy dostali v úplnosti. Nemůžete si něco přát, a přitom se soustřeďovat hlavně na to, že to nemáte, a poté očekávat, že to dostanete, protože vibrační frekvence absence této věci a vibrační frekvence její přítomnosti se velice liší. Lze to vyjádřit i jinak: Vaše přání a vaše přesvědčení si musí vzájemně vibračně odpovídat, abyste dostali to, co si přejete.

Tady je pohled na širší souvislosti: máte zde zkušenosti, které způsobují, že ze své božsky specifické perspektivy identifikujete, vědomě či nevědomě, své osobní preference. Když se to děje, Zdroj, který vás slyší a vroucně miluje, okamžitě odpovídá na vaše vibrační, elektronické požadavky, ať už je umíte vědomě pojmenovat, nebo ne.

Takže bez ohledu na to, o co žádáte a zda o to žádáte svými slovy, nebo jen jemným náznakem svého přání, vaše žádost je pokaždé bez výjimek slyšena a vyslyšena. Když žádáte, je vám vždy dáno.

Všechno, co je, má prospěch z vaší existence

Vzhledem k tomu, že jste vystaveni určitým prožitkům, což způsobuje, že se ve vás vytváří určité přání, a protože Zdroj slyší a vyslyší vaši žádost, se vesmír, do něhož jsme všichni zaměřeni, rozpíná. To je něco úžasného!

Meditace, karma, horoskop, mozek, vědomíVaše současná časoprostorová realita, vaše současná kultura, vaše současné způsoby, jak se na všechno díváte – všechno, z čeho se skládá váš úhel pohledu – vznikaly během bezpočtu generací. Ve skutečnosti by ani nebylo možné zpětně vystopovat všechny touhy, závěry a perspektivy, jejichž výsledkem je tady a teď váš jedinečný úhel pohledu. Ale my si velice přejeme, abyste se dozvěděli, že bez ohledu na to, co způsobilo jeho vznik, tento úhel pohledu prostě vznikl. Vy skutečně existujete, myslíte, vnímáte, žádáte – a jste vyslyšeni. A Všechno, co je, má prospěch z vaší existence a z vašeho úhlu pohledu.

Nijak se tedy nezpochybňuje vaše důležitost, alespoň ne z našeho hlediska. Cele chápeme vaši nesmírnou cenu. Vaše hodnota není zpochybněna, rozhodně ne pro nás. Víme, že si zasloužíte mít energii, která vytváří světy reagující na každé vaše přání, a víme, že je skutečně vytváří. Mnozí z vás se však z mnoha důvodů brání přijmout právě to, o co žádají.

Objevte znovu umění umožňovat své přirozené Dobro

Chceme, abyste znovu objevili svou vrozenou schopnost umožňovat, aby do vašich zkušeností nepřetržitě a neomezeně proudilo Dobro tohoto vesmíru. My to nazýváme umění umožňování. Je to právě toto umění umožňovat Dobro, které vytváří každou částečku toho, co jste, a toho, z čeho pocházíte, a které vámi ve vaší neustálé existenci nepřestává proudit. Umění umožňovat je schopnost neklást již odpor Dobru, které si zasloužíte, Dobru, které je přirozené, Dobru, které je vašim dědictvím, vaším Zdrojem a vaším vlastním Bytím.

Neexistují žádné přípravné kursy, kde byste se mohli připravit na pochopení toho, co se zde předkládá. Tato kniha je napsána tak, abyste začali přijímat hodnotu přímo tam, kde se právě nacházíte. Jste právě teď připraveni na tyto informace, a tyto informace jsou připraveny pro vás.

Výňatek z knihy: Esther a Jerry Hicks - Požádej a je ti dáno (učení Abrahamovo)

Vnímání energie druhých

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
❤ Sanaya Roman ❤

❤ Mnozí z vás rozvíjíte svou schopnost vnímat hlouběji své já a nepodléhat masovým a skupinovým myšlenkám, které s vámi neladí. Energie je jako proud, často plyne kolem a míjí vás. Můžete se na ni dívat třeba jako na vůni šířící se ve vzduchu, která vás ovlivní podle toho, do jaké míry si ji uvědomujete a jak se rozhodnete na ni reagovat. Čím více jste si vědomi sami sebe, tím méně se vás dotýkají vnější vlivy. A naopak, čím méně si sebe uvědomujete a čím méně vědomě věnujete pozornost tomu, kdo jste, tím více energií vás ovlivní.

❤ Všichni jste si do určité míry vědomi svých pocitů a myšlenek. Zcela určitě rozpoznáte, kdy jste šťastní a kdy sklíčení, nebo jestli máte pozitivní či negativní myšlenky. Můžete se naučit jít hlouběji do svého nitra a začít si všímat jemnějších toků a proudů energie i toho, jak na vás působí. Můžete se stát pozorovatelem okolní energie a směrovat ji, místo abyste na ni jen reagovali.

❤ Na chvíli teď pomyslete na svůj dnešní den. Jaké jste měli pocity? Dokážete si vzpomenout, jak jste se cítili s různými lidmi. Pravděpodobně jste prožívali celou škálu vjemů, od vzletných pocitů štěstí a pozitivních myšlenek až k pocitům strachu, frustrace, netrpělivosti nebo deprese. Některé z nich byly reakcemi na lidi, s nimiž jste se setkali.

❤ Lidé nepřetržitě vysílají svou energii. Stejně jako má každý jedinečnou "chemii" a reakce těla, máte všichni i své jedinečné energetické vysílání. Kdybychom popsali energii každého člověka například určitým kódem, pak nenajdete dva kódy, které by se u dvou lidí shodovaly, podobně jako nenajdete dvě stejné sněhové vločky. Každý, koho potkáte, vás ovlivňuje jiným způsobem.

❤ Začněte si při setkání s lidmi uvědomovat své tělo. Hrbíte se, nebo jste vzpřímení? Máte ruce zkřížené na prsou, nebo je máte za zády a necháváte srdce otevřené? Máte stažená, nebo narovnaná ramena? Předkláníte se od pasu, nebo stojíte pěkně vyrovnaně? Vaše tělo vám vždycky napoví, jak se stavíte k různým lidem.

Uvědomování si svého těla, myšlenek a emocí vám umožní rozpoznat, jak vás ovlivňují druzí lidé.

❤ Zítra nebo celý příští týden si všímejte, jak se cítíte při kontaktu s různými lidmi. Věnujte pozornost svým emocím. Lidé na vás mají určitý vliv, a dokud se nepodíváte jasněji, co se s vámi v jejich blízkosti děje, nemusíte si ho být vůbec vědomi. Při setkání s určitým člověkem se můžete například začít bát o své děti, ačkoliv ještě před pěti minutami jste měli dobré pocity. Nechali jste si do sebe vstoupit jeho energii.
Předkláníte-li se, vydáváte svou energii a snažíte se dostat do prostoru toho druhého.

❤ Pokud se zakláníte, vyhýbáte se jejich energii, která na vás doléhá příliš silně. Když sedíte nebo stojíte zpříma, ramena vyrovnaná, jste v centru své síly, protože to je rozhodně pozice vnitřní rovnováhy a vycentrování, která vám nejlépe umožní vládnout energii kolem sebe. Máte-li ramena pěkně srovnaná, obě chodidla na zemi a rytmicky dýcháte v celém těle, můžete se dobře sladit se svým vyšším já.

❤ To, jak vás druzí ovlivňují, poznáte také při pozorování svých myšlenek. Všimněte si, o čem začínáte přemýšlet, když se přiblížíte k určitému člověku. S jedním můžete myslet na lásku, osobní proměnu a nádheru vesmíru. S jinými lidmi budete myslet spíše na to, jak je vše složité, že život je těžký nebo kolik práce vás ještě čeká. Monitorujte své myšlení, když jste s lidmi, a pak když jste o samotě. Nebudete-li vědět, jak přemýšlíte, když jste sami, nebudete moci ani rozeznat, jak ovlivňují vaše myšlení druzí lidé.

❤ Dejte si také pozor, jak druzí působí na vaše emoce. Znenadání můžete pocítit únavu, vyčerpanost nebo pocity štěstí. Ze setkání můžete odcházet nabití, anebo sklíčení, netrpěliví či nazlobení. Všímejte si jakýchkoli změn. Učte se, jak se v kontaktu s lidmi zaktivovat a nabíjet se energií, a ne vyčerpávat. Prvním krokem je uvědomit si, kdy vás to které setkání vyčerpalo, i když třeba jen ve velmi jemné rovině. Mnozí z vás se na sebe zlobíte, když jste z druhých unavení. Říkáte si možná: "Málo se snažím je potěšit," nebo "Možná jsem neřekl/a, co jsem měl/a. Asi jsem se nevyjádřil/a jasně. Nejspíš jsem nebyl/a dost dobrý/á. Dal/a jsem málo lásky."
Tak hledáte, v čem jste udělali chybu, a snažíte se ještě usilovněji druhé plně uspokojit.

❤ Nedávejte vinu sobě, ani druhým.

❤ Nemůžete navazovat léčivá spojení, trpíte-li pocitem viny nebo méněcennosti. Máte-li z nějakého svého vztahu špatný pocit, řekněte si: "Jsem dobrý takový, jaký jsem. Jsem v pořádku a přijímám se taková, jaká jsem právě teď." Tím se budete moci vrátit do svého centra a jít do sebe. Sledujte, co se děje s vaší energií při rozhovoru s daným člověkem. Uvědomujte si své pocity, myšlenky i tělo. Neustále se monitorujte a ptejte se: "Cítím se dobře, vyrovnaně, anebo si připadám méněcenný/á?" Máte důvod proč být s někým, kdo ve vás vyvolává nepříjemné pociity ze sebe samotných?

❤ Až si budete hlouběji uvědomovat dynamiku energie dané situace, budete moci vyčíst ze setkávání a komunikace s druhými lidmi informace, které vám napoví víc o vás samých. Představte si například, že jste s někým, kdo mluví jen o sobě a nechce slyšet nic o vás. Vy jste z toho otrávení nebo se zlobíte, anebo si říkáte, že si vás asi moc neváží. Když se však podíváte do sebe, zjistíte možná, že vy sami si nevážíte svých pocitů a neposloucháte je nebo že k vám přicházejí z nitra zprávy, ale vy jim nevěnujete velkou pozornost. Každá taková událost vám o vás něco napoví. Až vyléčíte a změníte svou energii a své vzorce, nebudete si už podobné situace přitahovat.

❤ Nejste-li přímo léčitelé, nevystavujte se lidem, kteří chtějí čerpat a používat vaši energii. Léčitelé totiž vědomě směrují energii, takže by je lidé neměli vyčerpávat (pokud nepřebírají energii léčeného nebo pokud se daný člověk jejich léčení nebrání). Proč byste se vystavovali situacím, v nichž se cítíte sklíčení, nemilovaní či podhodnocovaní?

❤ Proč se během dne vystavujete situacím, třeba i nenápadným - s úředníky, zákazníky nebo při telefonním hovoru - které ve vás vyvolávají pocity ponížení? Možná jste převzali přesvědčení vaší společnosti, že si nemůžete sami vybírat, s kým budete, a s kým ne. Myslíte si možná, že musíte dávat svůj čas a energii druhým a věnovat jim pozornost, kdykoliv chtějí být součástí vašeho života.

❤ Někteří z vás věříte, že musíte vždycky dávat všem lásku, podporu a péči. Milovat někoho neznamená, že upřednostníte jeho či její pocity před svými. Budete-li studovat životy vyspělých bytostí, uvidíte, že láska má mnoho podob, včetně odmítnutí a netolerování vtíravého chování, i když je toto odmítnutí doprovázeno soucítěním a láskou.

❤ Oddanost svému poslání a úcta a láska k sobě jsou vždycky na prvním místě. Ve svých každodenních kontaktech si stále uvědomujte, že svůj čas a energii nikomu nedlužíte. Byli jste obdařeni mnoha dary a to, jak je použijete, rozhodne, nakolik v tomto životě postoupíte.

❤ Když se cítíte ponížení, rozzlobení nebo vyčerpaní, je to nejspíš znamení, že lidé kolem vás se uzavřeli vaší energii.

❤ Možná ji nepřijímají tak, aby léčila, ale například pouze k posílení svého ega. Mohou vás blokovat a odmítat energii, již dáváte. Když zpozorujete, že začínáte být z rozhovoru nějak unavení, nakláníte se moc dopředu ve snaze dosáhnout k druhým, doprošujete se jejich pozornosti nebo se cítíte vyčerpaní, nedocenění, zneuznaní či nepodporovaní, je čas zeptat se sebe sama, proč v dané situaci dál zůstáváte.
Když vás vyčerpá nebo poníží člověk, kterého ani neznáte, dostali jste takzvaný "psychický políček".

❤ Takovou zkušeností vás vesmír upozorňuje, abyste věnovali pozornost tomu, co děláte, i sami sobě, a podívali se, kdy dáváte energii lidem, kteří ji nejspíš nemohou přijmout. Já těmto zkušenostem říkám "připomínky na cestě". Ve chvíli, kdy se vám něco takového stane, kdy dostanete psychický políček nebo vás poníží někdo, koho už nejspíš nikdy neuvidíte nebo s kým máte jen vzdálený kontakt, podívejte se blíž na své vztahy s přáteli a milovanými lidmi. Možná v nich nějakým způsobem ponižujete sami sebe.

❤ Nejste-li otevření vidět to ve svých vztazích, pošle vám vesmír neznámého člověka, aby vzbudil vaši pozornost. Bude to jen připomínka, že v nějaké oblasti svého života asi nedoceňujete sami sebe. Poděkujte mu v duchu a zaměřte se na své vztahy. Ptejte se: "Vydávám někde energii, která se mi nevrací?"

❤ Většina z vás touží milovat, léčit a podporovat lidi, které znáte. S druhými chcete mít láskyplné kontakty a naplňující spojení. Takové vztahy vznikají, když jsou vám lidé, jimž pomáháte a které milujete, otevření a přijímají to, co jim dáváte. Představte si, že byste měli sousedy, kterým byste neustále posílali jako výraz své lásky nějaké dárky. Jim by však byla vaše štědrost nepříjemný, protože by si mysleli, že vám musí vaše dary oplácet, ačkoliv na to třeba nemají ani čas, ani chuť.

❤ Časem byste se asi začali cítit neocenění, nevěděli byste, proč vám ani nepoděkují a neopětují, co dáváte. Nechápali byste, proč máte nepříjemné pocity, když jste tak velkorysí a štědří. Jak vidíte, jsou chvíle, kdy se prostě nehodí druhým něco dávat. Mohou se vůči vám dokonce uzavírat nebo bránit, protože vás o váš dar lásky a léčení nežádají.

❤ Chcete-li mít s lidmi spojení, která jsou léčivá, učte se rovnováze mezi dáváním a přijímáním.

❤ Je důležité, abyste o sobě věděli, nakolik jste ochotní přijímat, protože mnozí si jen stěží něco vezmete, ačkoliv velice rádi rozdáváte. Máte-li pocit, že si druzí málo váží toho, co dáváte, je načase podívat se na svou vlastní otevřenost a umění přijímat.

❤ Všichni víte, jak chutná pocit nedocenění. Ptejte se: "Snažil/a jsem se dát víc, než mohl druhý přijmout?" I tímto způsobem můžete ve vztazích vyčerpávat svou energii.
Lidé pracující v profesích, v nichž léčí a pomáhají lidem, se mohou cítit psychicky unavení, na dně, nebo zažít stav celkového vyčerpání, pokud jejich dar pracovat s energií neproudí také k nim.

❤ Nic nenabíjí víc, než když mezi léčitelem a léčeným proudí láska oběma směry. Pak může dojít k opravdovému vyléčení. Léčitel se nabíjí předáváním energie člověku, který léčení přijímá, právě tak, jako je léčený posílen energií léčitele. Jste-li v roli léčícího, můžete se vyčerpat, dáváte-li léčeným víc, než od vás mohou přijmout.(zdroj: https://andelskydenik.blogspot.com/…/l…/Pomoc%20druh%C3%BDm…)
Mágia sviečok

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·

Magie svíček a jejich příběhy – význam barev svící
♥ Eva Kalivodová Štichová ♥

♥ Červená svíčka pomáhá udržet funkčnost první, kořenové čakry, jež souvisí s podstatou člověka, jeho hierarchie žebříčku hodnot a případných změn. Eliminuje stres, dodává pozitivní energii a zklidňuje.

♥ Není zapotřebí zvláštních praktik, například mít otevřené okno, pootevřené dveře v bytě nebo být doma sám. Stačí jen zapálit svíčku, kterou lze kdykoliv sfouknout a opět kdykoliv použít. Červená svíčka přináší klid a pohodu do míst, kde je zapálená, ať už je to domov, zaměstnání či klub.

♥ Oranžová svíčka je vztahová. Tím není myšlen jen vztah mezi mužem a ženou, jak se může zdát, ale i mezi ostatními lidmi. Svíčku lze použít tam, kde cítíte napětí – k rodině, spolupracovníkům, kamarádům, známým, přátelům. Svíčka a její oranžové světlo podněcuje k rozhovoru a dává plynulost k řešení věcí.

♥ Žlutá svíčka působí pozitivně na 3. čakru. Žlutá je sluníčko v nás, jež aktivuje pozitivní energii našeho organismu, je to náboj, který nás vede dál. Používáme ji zejména, kdy už jsme vyčerpaní a nevíme, jak dál, popřípadě jsme nerozhodní a nevíme, jak a co udělat, kam jít. Žlutá svíčka dává impuls v rozhodnutí, v rozejítí se dál na naší životní cestě.

♥ Růžovou svíčku by měl mít doma každý člověk. Růžová je pohled člověka do sebe. Tato svíčka podporuje zklidnění mysli, tzv. myšlenky jdou pěkně za sebou jako ovečky a nepřeskakují jako kobylky na louce. Při zapálení růžové svíčky se vše zjemní a vy najednou budete vědět přesně co a jak dělat, abyste vše zvládali v klidu a pohodě ku vlastnímu prospěchu. Nevydáte se z energií a každý den budete padat do postele se slovy „konečně večer, jdu spát“.

♥ Zelená svíčka nám dává sílu vše zvládat. Zelená barva je barvou léčivou. Odtud pochází i moudro „věř a víra tvá tě uzdraví“, myšleno v přístupu k druhým lidem jako pomocník. Všechny získané informace si neponechávejte v sobě, ale dovolte myšlenkám, aby od vás odešly. Zelená svíčka je vhodná i pro lidi, kteří jsou nemocní, nebo terapeuty jako podpora při jejich práci.

♥ Světle modrá vede naši řeč, jež pomáhá druhým, ale i nám samotným. Nemusíme si tuto podporu vždy uvědomovat, ale je vzácná. Třeba při rozhovoru s kamarádem či osobou, jež nám něco říká. Osoba v pozici „učitele“ většinou říká právě to, co potřebuje druhá osoba rozkrýt či pochopit a my se možná dozvíme něco o sobě a našem řešení.

♥ Tmavě modrá svíčka pomáhá rozmluvit nás samotné o věcech, o kterých nechceme mluvit resp. o nichž si myslíme, že není třeba mluvit, protože „on – ona to nepochopí“, například „maminka už je ve věku, kdy jí touto otázkou můžu ublížit…“ Zapalte svíčku, zkuste se poddat a mluvte. Uvidíte, že nástřely vašich odpovědí se nezakládají na pravdě. Daná osoba se k problému vyjádří většinou jinak, než si vy sami v sobě odpovíte.

♥ Světle fialová svíčka pomáhá přijímat informace z Univerza o nás samotných. Můžeme se o sobě dozvědět více informací, nejlépe, když přitom ještě děláme nějakou manuální činnost. Porozumíme tak lépe odpovědím. Nemějte obavy, že si je nezapamatujete. Pečlivě se zapisují do podvědomí, odkud je můžete kdykoliv vytáhnout a aktivovat..

♥ Výhodou tmavě fialové svíčky je podpora mysli ke stahování informací o lidech, jimž chcete dát radu či přímo pomoci, i když nejste zrovna terapeuti.


♥ Upozornění: Při koupi svíčky se dívejte, zda nejde jen o bílou svíci potaženou barevným povlakem. V příslušné barvě musí být vždy celý vosk!
(Bc. Eva Kalivodová Štichová, kartářka a léčitelka
Publikováno v časopisu VE HVĚZDÁCH
zdroj: http://www.astrolife.cz/?p=7620)
Nejlepší nástroje k obraně proti negativním energiím

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Ať už tomu věříte či nikoliv, všechny bytosti mohou být ovlivněny negativní energií. Pokud jste citliví, empatičtí či obklopeni velkým množstvím lidí, můžete být o něco více náchylní. Radostné zprávy jsou magazínem o pozitivních zprávách, a tak je trochu ošemetné psát o negativních energiích. Proč?
Protože čím více pozornosti negativním energiím a entitám věnujeme, tím více moci jim dáváme a dostáváme se do jejich vlivu. Nicméně téměř každý z nás ve větší či menší míře těmto vlivům podléhá, a tak je důležité nezavírat před jejich existencí zcela oči a ukázat si způsoby, jak prosvětlit svoji cestu. Nahlížíme-li na svět jako na energie, Světlo přitahuje Světlo. Musíme porozumět i pracovat i s negativními silami a věnovat jim tak akorát pozornosti, abychom si jich byli vědomí, ale zároveň aby nevládli našim životům. Následující tipy vám mohou velice účinně pomoct.563363_405337022837180_314683403_n

1. Nekrmte negativitu

Všechny negativní energie, entity či bytosti mají jednu základní společnou vlastnost: jsou odděleny od Zdroje. Narozdíl od nás se nemohou napojit na Zdroj (či Boha), aby přijali energii. Proto musí hledat další, aby získali energii z nich a nakrmili se podobně jako parazit. Navíc čím větší odpor či strach máme, tím více je nám životní energie kradena. Již samotný akt myšlení na negativní síly jim poskytuje sílu. Zaměřte tedy svoji pozornost jinam a nekrmte je.

2. Převezměte zpět otěže

Jakmile si uvědomíte, jakou moc negativní energie získávají, je na čase získat zpět kontrolu nad svojí energií, kterou jste jim doposud dávali. Začíná to prací na sobě. Obvykle jsme napojení na negativní síly proto, že máme na nějaké úrovni bytí problém – psychický, emoční, mentální či fyzický. Je třeba se očistit a pracovat na sobě. V mnohých případech je vhodné vyhledat podporu odborníků.

3. Trénujte svoji mysl

Cítíte se nesoustředění, zbrklí či bez pevné půdy pod nohama? Potom jste o něco více otevření negativním energiím a o to více je třeba převzít za svoje myšlenky zodpovědnost. Jakmile nemáme kontrolu nad myslí, bude mysl mít kontrolu nad námi. Je to prosté. Trénováním svojí mysli můžete být neustále zaměření na to pozitivní. Namísto neustálého hledání problémů a toho, co je špatně ve vašem životě či ve světě, zaměřte pozornost na to, co funguje. Zaměřte se na to dobré, co vás těší a naplňuje radostí.

4. Vybírejte si zdroje informací

V běžných médiích jsme neustále pod tlakem negativního programování. Pokud chcete transformovat svoje vědomí a napojit se na pozitivní síly Zdroje, musíte si moudře vybírat média. Kromě Radostných zpráv, které s tímto záměrem vznikly, můžete najít inspiraci i v různých dalších zdrojích – blogy, YouTube apod. Vybírejte si, které informace se k vám dostanou a které pomecháte mimo váš dohled.

5. Spojujte slepá místa

Všichni máme v našem vědomí rozdílné slabiny – můžeme je nazývat jako slepá místa. Každý je má, nezáleží na tom, jak daleko na své cestě je. Někdy se slepá místa dostanou do našich myšlenkových procesů, do komunikace, vztahů, emocí apod. Slepá místa mohou být skrytou vstupní branou negativním energiím a skrze ně mohou ovlivňovat naše životy. Proto je důležité neustále pozorovat a poznávat sama sebe.

6. Nenechte narůst stojatou energii

Když je energie zaseknutá či nemůže proudit, stává stojatou. Čínská medicína popisuje tělo složené z trubek, kterými proudí energie. Když dojde k ucpání energetického toku, vzniká nemoc. Pokud chcete být zdraví, šťastní a pozitivní, nenechte přerůst stojatou energii. Stagnování může pocházet i z fyzického prostoru. Pokud hromadíte věci či máte tendenci ponechávat si nedůležité věci z minulosti, stávají se zdrojem stojaté energie a budou přitahovat negativní energii. Proto platí, že pořádek je hned vedle spirituality. Ponechte věci čerstvé, čisté a uklizené.

7. Buďte majákem a ne houbou

Mnozí lidé fungují do značné míry jako houby, které absorbují vše ze svého okolí – dobré i zlé. Nepřijímejte všechno ze svého okolí, místo toho se věnujte často následujícímu snadnému cvičení. Představte si svoji podstatu jako zdroj světla, který září do všech stran. Staňte se majákem, který prosvětluje veškeré okolí a všechny, koho potká. Představujte si jasný a zářivý svit, který prochází vším. Je to nesmírně účinný nástroj, který promění váš svět.

Čtěte více na http://www.radostnezpravy.cz/nejlepsi-nastroje-k-obrane-proti-negativnim-energiim/

Jak přitahovat lidi a události?

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·

Můžeme překonat něco negativního, aniž bychom tomu kladli odpor? Tato otázka je projevem mylné představy, která nám někdy i po celý život nedovolí získat, co si přejeme. Člověk se domnívá, že když klade negativitě odpor, zbaví se jí. Bohužel to není pravda. V řadě případů totiž můžeme touženého dosáhnout teprve poté, co se přestaneme protivit.

Když se protivíme vlastním přáním, jenom přiléváme olej do ohně. Pouze zhoršujeme situaci. A když se vzpíráme něčemu, co je pro nás nežádoucí, zaměřujeme svou pozornost naplno právě na to; ve svém jednání vycházíme z předpokladu, že vnější okolnosti nám nedovolí získat to, co si přejeme.

Podívejme se na několik příkladů. Pokud se nám v zaměstnání nelíbí, že bychom měli jednat s určitými lidmi, určitě to vyjde tak, že se s nimi budeme muset pracovně stýkat stále. Čím silněji bojujeme proti nějakým návykům svých dětí, tím více zesilují. Jestliže se bojíme ztloustnout a rozhodně odmítáme sníst nějaký dezert, tím větší na něj máme chuť. Nechce-li se nám platit účty, doslova nás zavalují. Pokud snad spěcháte a bojíte se, že uvíznete v zácpě, můžete vzít jed na to, že v ní strávíte nejméně půl hodiny.

Vinou tohoto protivení se člověk popírá svou vnitřní sílu k vytváření nebo dosahování toho, co si přeje.

Aktivní soustředění na to, co si nepřejeme, oslabuje naši možnost získat co si přejeme. Je opravdu nesnadné být přesvědčen, že sny se mohou změnit v realitu, pokud bude člověk myslet stále jen na to, co se mu nepodařilo. Těžko pocítíme vnitřní štěstí, lásku a pokoj, budeme-li je ustavičně hledat mimo sebe, ve vnějším světě.

To jistě neznamená, že má člověk všechno, co si nepřeje, prostě ignorovat. Avšak místo aby negativitě kladl odpor, může ji využít. Záporné emoce pomohou procítit to, po čem toužíme a soustředit se na to.

Právě na tom plně závisí schopnost vytvářet svou vlastní budoucnost. Neprotivte se. Uvědomte si negativní emoce a nechte je být. Vaše pozornost se zaměří na to, co si přejete.

Kladení odporu posiluje nevíru v možnost dosáhnout vytouženého. Automaticky hromadíme příznaky vlastní bezmoci až konec konců ztratíme kontakt s vlastním tvůrčím potenciálem. Člověk tvoří to, v co věří. Lidské myšlení je mnohem silnější, než se domnívá většina lidí. Devadesát procent toho, co se v životě děje, je vyvoláno myšlenkovými obrazy, pouze zbývajících deset procent jednáním.


Člověk, který věří, že by mohl mít více, ale nedaří se mu toho dosáhnout, by měl věnovat větší pozornost svým pocitům. Nepochybně zjistí, že v hloubi duše ve svůj úspěch nevěří. Když člověk naopak v to co si přeje věří i v beznadějných situacích, upevňuje svou víru a přesvědčení. Když člověk věří, problémy ho posilují a upevňují jeho víru.

Když pocit bezvýchodnosti vítězí nad vírou v sebe sama, začíná člověk světu klást přehnaný odpor. Místo aby přijal to, co má a pracoval více, aby získal i to, co si přeje, vydává všechny síly na odpor přítomné situaci. Když se protivíme jinému člověku nebo nějaké situaci, dáváme přání nesprávný směr.

Kdykoli klademe odpor situaci, ztrácíme jen hloupě energii. Toho, čemu tolik vzdorujeme, se nám dostává dál. Ani o jediný krok se nepřiblížíme k předmětu svého přání. To, čemu se protivíme, se bude vytrvale vracet.

Dostává se vám toho, na co se soustředíte. To nežádoucí vaší pozorností pouze sílí. Věnujete-li něčemu pozornost a zakoušíte přitom velmi silné negativní emoce, znovu to k sobě přitahujete.

Když se něčemu protivíte, dál to vytváříte, protože jste přesvědčeni, že zbavit se toho není možné. Pocit bezvýchodnosti byl zdrojem vašeho odporu a objeví se znovu, nepřestanete-li být přesvědčeni, že nedokážete získat, po čem toužíte.

Představte si, že víte, že na poště na vás čeká šek na milión dolarů. Tehdy byste se určitě neprotivili nutnosti platit účty. Nepřáli byste si, aby všechny raději zmizely. Byli byste si jisti, že máte dostatek prostředků a nekladli byste odpor nutnosti platit.

Představte si, že je váš partner nemocen, ale vy jistě víte, že se záhy uzdraví. Nechali byste snad s tímto vědomím všechny své osobní zájmy stranou a věnovali se péči o něj výhradně sami? Ne -neměli byste strach, že je na tom zle, že se cítí sám, že je to těžký úděl.

Vaše protivení se by se neozvalo, protože byste si byli jisti, že získáte, co si přejete. Jistota, že všechno bude v pořádku, by vám nedovolila spadnout do pasti nesmyslného kladení odporu situaci. Pokud toto pochopíte, uvědomíte si i to, že abyste dosáhli úspěchu, musíte přestat klást čemukoli odpor. Ať je to cokoli. Dalším krokem je získání jistoty, která vám pomůže dosáhnout toho, co byste chtěli. Nic vaši jistotu nepodpoří tak, jako první úspěch. Ten se podobá sněhové kouli na stráni. Čím déle se valí, tím je větší. První i nevýznamný úspěch upevní vaši víru a další už bude znatelnější. Dodá vám ještě víc jistoty. A větší úspěch. Jako valící se koule budete přibírat novou a novou jistotu a další a další úspěchy.

Nic tak nepodporuje úspěch, jako úspěch.

S touto znalostí dokážete pochopit, proč je tak důležité každý den si konkretizovat svá přání. Pokud si určíte přání a ono se vyplní, pocítíte příliv sil vyvolaný vědomím skutečnosti, že jste schopni přitáhnout do života to, co si přejete. Tyhle malé zázraky se však nezopakují, nebudete-li za ně cítit také vděčnost. Nic tak nepodpoří úspěch, jako úspěch. Abychom dosáhli osobního úspěchu, musíme cítit a jednat v souladu se svými skutečnými přáními. Bohužel však většina našich každodenních přání vzniká právě jako projev zvyku klást odpor. Taková přání však nejsou skutečná. Místo přitažení toho, co si přejete jenom vydáte energii, ztratíte jistotu a utvrdíte se v přesvědčení, že dosáhnout touženého cíle nedokážete.

Proč se minulost opakuje

Pokud jste v minulosti prožili bolestné věci, budete se jistě snažit vyhnout se jejich opakování. Avšak odpor kladený bolestným zážitkům je může znovu přitáhnout. Pokud vaše minulost není spojena s křivdami a bolestí, nebudete na ně také myslet a přirozeně se v mysli daleko více soustředíte na to, co byste si přáli. A právě to bude přitaženo do vašeho života.

Odpor kladený bolestným prožitkům minulosti zvyšuje pravděpodobnost jejich opakování.

Neklást odpor něčemu špatnému, co se děje, je velice těžké. Když už jednou k neštěstí došlo, nepřejeme si, aby se opakovalo. Jestliže se však na toto svoje NEpřání soustředíme, do určité míry neštěstí znovu přitahujeme. Čím úplněji vyléčíme minulost, tím méně nás budou znepokojovat její stíny. Doud se nezbavíme bolesti spojené s minulými událostmi, budou se určité jejich negativní aspekty opakovat a škodit nám.

Jestliže si například zoufale přejeme nebýt sami, potká nás samota. Pokud si nepřejeme být opovrhováni nebo ignorováni, právě to se bude dít. Hrozíme-li se možnosti nějaké ztráty, ke ztrátě dojde Když nás ničí myšlenka na neoblíbenou práci, bude právě ona zdrojem nepříjemností. A když se za žádnou cenu nemůžeme s někým shodnout, budeme právě s ním mít věčně něco do činění.

Čím silněji něco nechceme, v tím větší míře je to do našeho života přitahováno.

Když se naučíme léčit minulé rány, dovolíme minulé bolesti, aby nás opustila a spolu s ní také podvědomé očekávání jejího opakování. V té chvíli získáme svobodu a můžeme se v daleko větší míře soustředit na to, co chceme. Naše kladné chtění zesílí natolik, nakolik jsme se dokázali zbavit minulých křivd.

Zkuste si na zkoušku vybavit všechny negativní myšlenky a špatná tušení, která slovně během dne vyjádříte. Budete ohromeni, kolik jich bude. Přičemž negativní myšlenky a nedobrá očekávání, kterým dáte slovní průchod, jsou jenom špičkou ledovce.

Negativní výroky odrážejí skutečnou podstatu odporu. Naším pravým úkolem je vyléčení duševních traumat a pocitů s nimi spojených. Začněte tím, že si uvědomíte, co jste říkali.

Hlídejte si svá slova. Až získáte větší jistotu při vytváření vlastního života, zjistíte, že to, co jste vyslovili se splnilo. Síla vašich slov nemá hranic. Zvláště pokud vyjadřujete svá pravá, skutečná přání.


Hra na odpor

Hra na odpor může být docela zábavná. Občas ji hrajeme s mou dvanáctiletou dcerou Loren. Jdeme spolu po obchodech a hlídáme negativní výroky jeden druhého. A snažíme se je zformulovat jinak.

Tady je několik příkladů:

Řekl jsem: «Tady nejspíš nebude dobré místo na zaparkování, pojeďme to zkusit jinam». Měl jsem ale říct: «Pojeďme se podívat, jestli se tu někde blízko nedá dobře zaparkovat. Načež jsme jeli tam, kde jsme chtěli parkovat a místo se našlo.

Loren řekla: «Doufám, že nebudeme muset moc dlouho čekat; mám strašně moc domácích úkolů». Potom se opravila: «Doufám, že to rychle vyřídíme. Chci mít dost času na domácí úkoly».

Když jsme odcházeli z obchodu, řekl jsem dceři: «Mamince se nebude líbit, jestli přijdeme moc pozdě». Společně jsme stvořili jinou větu: «Když se rychle vrátíme domů, maminka bude ráda». Před domem jsem řekl: «Nezapomeň vzít tašku». Kladná varianta zněla: «Radši se přesvědčíme, že jsme vzali všechno».

Přestat klást odpor partnerovi

Stejné zásady můžeme uplatnit v osobních vztazích. Nechytejte se partnerova jednání nebo těch jeho emocí, které vám připadají špatné. Soustřeďte se naopak na ty, které jsou vám milé. Například na to, jak příjemné je slyšet ho říkat, jak významným člověkem pro něho jste. Vybavte si chvíle, kdy vás uměl ocenit. Cítit máte tohle: «Chci, aby mě miloval a myslel jsi, že jsem skvělá». To je daleko lepší, než verze zdůrazňující: «Nikdy mi s ničím nepomůže». Vzpomeňte si, jak vám jednou pomáhal, oživte si své tehdejší pocity. Pak dejte průchod přání znovu takové pocity zažívat, pomyslete si: «Chci, aby mi partner pomohl». Pokud dokážete tímto způsobem pracovat s důrazy, najde se řešení devadesáti procent problémů. Když konkretizujete svá kladná přání, probouzíte v sobě víru v možnost získat to, co si přejete. Až vaše víra zesílí, začnou se přání naplňovat.

Jestliže svá přání formulujete v kladném módu, napomáháte jejich splnění.

Také ve styku s lidmi se snažte používat kladný klíč, vyhněte se výrazům nespokojenosti, kritice a nastolování požadavků. Pokuste se zbavit užívání slov jako jsou „ne“, „nesmíš“, „musíš“, „nikdy“, „ty vždycky…“ a „proč ty ne…“.

Zkuste alespoň formou hry hledat spíše kladný způsob vyjádření toho, co si přejete.

Místo «Nikdy nikam nejdeme» řekněte: «Mohli bychom o víkendu udělat něco neobvyklého». Než přímo konstatovat «Opět jsi zapomněl vynést smetí», vyjádřete se raději jinak: «Kdy jsi byl naposled se smetím? Koš byl plný, tak jsem ho vynesla sama». Všechno se lépe daří, když dokážete mluvit v lehkém tónu. Jako když u stolu prosíte, aby vám partner podal slánku. Nepochybujte, že vás uslyší.

Pokud se na partnera obracíte s přesvědčením že je hluchý, skutečně vás neuslyší.

Pokud se vám protiví nějaké jednání nebo nálada, pak ve chvíli, kdy je váš partner v dobrém duševním rozpoložení, ho krátce a přátelsky požádejte o to, aby nedělal to, co vám vadí. Potom musíte trpělivě a důsledně trvat na svém. Vznikne-li nepříjemná situace znovu, znovu poproste, pokaždé tak, jako byste to dělala poprvé. Po několika opakovaných prosbách partner pochopí, že vám neposkytl to, o co jste ho žádala; bude vám přitom vděčný, že mu nečtete levity. Umožní mu to překonat případné negativní emoce, která vaše žádost vyvolá. Nejenom, že si ho neznepřátelíte, bude to pro něj povzbudivý stimul udělat pro vás ještě něco navíc. Tento přístup můžete uplatnit také v zaměstnání, ve škole, nebo doma v rodině.

Síla paměti

Vzpomínka na něco dobrého upevňuje vaši sebejistotu stejně, jako záporné emoce a tušení posilují životní negativa. Když si velmi přeju, aby se něco stalo, vzpomínám vždycky na všechny šťastné chvíle z minulosti.

Podle amerického psychologa Johna Greye, autora bestselleru „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“
*Jak zhmotňovat svá přání

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Zákon přitažlivosti, nejmocnější zákon vesmíru.
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající signál zase zpátky. Tento proces nazýváme zákonem přitažlivosti. Zákon přitažlivosti zní: To, co si je podobné, se přitahuje. Můžeme ho chápat jako jakéhosi vesmírného manažera, který zabezpečuje, aby se všechny souhlasné myšlenky seřadily k sobě. Tento princip pochopíte, když například zapnete rádio a záměrně naladíte svůj přijímač na frekvenci 98,6 FM. Nebudete očekávat, že uslyšíte hudbu, která se vysílá na rádiové frekvenci 101 FM. Chápete, že rádiové vibrační frekvence si musí odpovídat – a totéž říká zákon přitažlivosti. Pokud tedy na základě svých zkušeností vypouštíte vibrační rakety svých přání, musíte ještě najít způsob, jak udržet i sebe sama ve vibrační harmonii s vyslanými přáními, aby k jejich zhmotnění mohlo dojít.

Čemu věnujete pozornost?

Cokoli, čemu věnujete pozornost, způsobuje, že vyzařujete určitou vibraci, a vibrace, které vysíláte, odpovídají vašemu přání – a právě to je váš bod přitažlivosti. Jestliže zaměříte svou pozornost na to, po čem toužíte a co momentálně nemáte, zákon přitažlivosti zajistí, že se vaše touha naplní. Když myslíte na vysněnou věc nebo prožitek, vyzařujete určitou vibraci a podle tohoto zákona k vám tato věc nebo zážitek musí přijít. Pokud však existuje něco, po čem toužíte a co momentálně nemáte, ale vy upínáte svou pozornost na svůj současný stav, čili na to, že to nemáte, potom budete působením zákona přitažlivosti i nadále zakoušet vibrace nedostatku, a tak ani nadále nebudete mít to, po čem toužíte. To je zákon.

Jak poznáte, že něco přitahujete?

Klíčem k tomu, aby se součástí vašich zkušeností stalo něco, po čem toužíte, je dosáhnout vibrační harmonie s tím, po čem toužíte. Nejsnazší způsob, jak k tomu dospět, je představit si, že už to máte, předstírat, že je to již vaším prožitkem, směřovat své myšlenky k potěšení z tohoto prožitku. Praktikujete-li tyto myšlenky a začnete-li v souladu s tím vyzařovat tuto vibraci, umožníte, abyste to i zažili.

Když věnujete pozornost tomu, jak se cítíte, můžete snadno poznat, zda se zaměřujete na předmět vašeho přání, nebo na to, že vám chybí to, co si přejete. Pokud vaše myšlenky odpovídají vašemu přání, cítíte se dobře, váš emoční rejstřík sahá od spokojenosti k očekávání, dychtivosti a radosti. Věnujete-li však pozornost nedostatku, nepřítomnosti toho, po čem toužíte, vaše emoce se budou pohybovat od pesimismu k obavám a k ztrátě odvahy, hněvu, nejistotě a depresi. A tak, když začnete vědomě vnímat své pocity, budete vždy vědět, jak si vedete s takzvanou „umožňovací“ částí svého tvůrčího procesu. Už nikdy nebudete mylně chápat, proč se věci vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí. Vaše emoce jsou úžasným navigačním systémem, a pokud jim věnujete pozornost, budete schopni se dostat ke všemu, po čem toužíte.

Dostanete, na co myslíte, ať chcete, nebo ne

Působením mocného zákona přitažlivosti k sobě přitahujete esenci všeho, na co převážně myslíte. Takže pokud myslíte především na věci, po nichž toužíte, projeví se tyto věci ve vašich životních zkušenostech. Stejně tak platí, že když myslíte zejména na to, co nechcete, odrazí se to ve vašich životních zkušenostech. Všechno, na co myslíte, je jako plánování budoucí události. Když si něčeho ceníte, plánujete. Když se něčeho obáváte, plánujete. (Obávání se je tedy používání vlastní představivosti ke stvoření něčeho, co nechcete.)

Každá myšlenka, každá představa, každá bytost, každá věc má vibrační povahu. Soustředíte-li pouze na krátkou chvilku pozornost na něco určitého, vibrace vaší bytosti začnou odrážet vibrace toho, čemu pozornost věnujete. Čím více na to myslíte, tím více vibrujete způsobem, který odpovídá tomu, na co myslíte. Čím více takto vibrujete, tím více je k vám přitahováno to, co se tomu podobá. Tento trend v přitahování bude pokračovat a sílit, dokud nezačnete vysílat jinou vibraci. Začnete-li vysílat jinou vibraci, budete k sobě přitahovat věci, které jí odpovídají.

Když porozumíte zákonu přitažlivosti, nepřekvapí vás nic, co se vám přihodí. Pochopíte, že jste to prostřednictvím svého myšlenkového procesu k sobě sami pozvali. Ve vašich životních zkušenostech se nemůže objevit nic, co byste sami nepřitáhli svým způsobem myšlení. Vzhledem k tomu, že z mocného zákona přitažlivosti neexistují výjimky, je snadné to cele pochopit. Když pochopíte, že dostáváte to, na co myslíte, a když jste si vědomi toho, na co myslíte (což je stejně tak důležité), máte absolutní kontrolu nad tím, co budete zažívat.

Jak velké jsou vaše vibrační rozdíly?

Zde je několik příkladů. Je velký vibrační rozdíl mezi vašimi myšlenkami, v nichž dovedete ocenit svého partnera, a vašimi myšlenkami na to, co byste chtěli, aby u vašeho partnera bylo jiné. A váš vztah s vaším partnerem bez výjimky odráží to, jaké myšlenky u vás převažují. Protože i když to možná neděláte vědomě, svůj vztah jste doslova vytvořili svými myšlenkami. Vaše touha po zlepšení finanční situace se nemůže naplnit, jestliže často žárlíte na majetek svého bližního, protože vibrace vaší touhy a vibrace vaší žárlivosti jsou odlišné. Když pochopíte svou vibrační povahu, umožní vám to, abyste snadno a vědomě vytvářeli svou realitu. Postupem času a praxí potom objevíte, že veškerá přání, která máte, lze snadno uskutečnit – protože neexistuje nic, co byste nemohli dělat, mít nebo tím být.
•Jste sběrači vibrační energie
•Jste Vědomí. Jste Energie. Jste Vibrace.
•Jste Elektřina.
•Jste Zdrojová energie. Jste Stvořitelé.
•Jste na náběžné hraně myšlení.
•Jste mimořádně zvláštní a aktivní sběrači a zpracovatelé energie, která tvoří světy a která existuje všude v tomto neustále se vyvíjejícím, věčně se rodícím vesmíru.
•Jste tvůrčími génii, vyjadřujícími zde na této náběžné hraně časoprostorovou realitu proto, abyste v myšlení překonali její dosavadní meze.

I když se vám to může zdát zpočátku divné, pomůže vám, když se začnete považovat za vibrační bytosti, protože žijete ve vibračním vesmíru a protože zákony, které vládnou v tomto vesmíru, mají vibrační základ.

Když začnete být vědomě zajedno s vesmírnými zákony a pochopíte, proč vše reaguje tak, jak reaguje, veškerá tajemství a zmatení budou nahrazena jasností a porozuměním, pochybnosti a strach poznáním a důvěrou, nejistota jistotou. Vrátí se vám radost jako základní předpoklad vašich prožitků.

Když si vaše přání a přesvědčení vzájemně vibračně odpovídají

To, co se sobě podobá, se přitahuje, a tak vibrace vaší bytosti musí odpovídat vibraci vaší touhy, abyste předmět své touhy dostali v úplnosti. Nemůžete si něco přát, a přitom se soustřeďovat hlavně na to, že to nemáte, a poté očekávat, že to dostanete, protože vibrační frekvence absence této věci a vibrační frekvence její přítomnosti se velice liší. Lze to vyjádřit i jinak: Vaše přání a vaše přesvědčení si musí vzájemně vibračně odpovídat, abyste dostali to, co si přejete.

Tady je pohled na širší souvislosti: máte zde zkušenosti, které způsobují, že ze své božsky specifické perspektivy identifikujete, vědomě či nevědomě, své osobní preference. Když se to děje, Zdroj, který vás slyší a vroucně miluje, okamžitě odpovídá na vaše vibrační, elektronické požadavky, ať už je umíte vědomě pojmenovat, nebo ne.

Takže bez ohledu na to, o co žádáte a zda o to žádáte svými slovy, nebo jen jemným náznakem svého přání, vaše žádost je pokaždé bez výjimek slyšena a vyslyšena. Když žádáte, je vám vždy dáno.

Všechno, co je, má prospěch z vaší existence

Vzhledem k tomu, že jste vystaveni určitým prožitkům, což způsobuje, že se ve vás vytváří určité přání, a protože Zdroj slyší a vyslyší vaši žádost, se vesmír, do něhož jsme všichni zaměřeni, rozpíná. To je něco úžasného!

Vaše současná časoprostorová realita, vaše současná kultura, vaše současné způsoby, jak se na všechno díváte – všechno, z čeho se skládá váš úhel pohledu – vznikaly během bezpočtu generací. Ve skutečnosti by ani nebylo možné zpětně vystopovat všechny touhy, závěry a perspektivy, jejichž výsledkem je tady a teď váš jedinečný úhel pohledu. Ale my si velice přejeme, abyste se dozvěděli, že bez ohledu na to, co způsobilo jeho vznik, tento úhel pohledu prostě vznikl. Vy skutečně existujete, myslíte, vnímáte, žádáte – a jste vyslyšeni. A Všechno, co je, má prospěch z vaší existence a z vašeho úhlu pohledu.

Nijak se tedy nezpochybňuje vaše důležitost, alespoň ne z našeho hlediska. Cele chápeme vaši nesmírnou cenu. Vaše hodnota není zpochybněna, rozhodně ne pro nás. Víme, že si zasloužíte mít energii, která vytváří světy reagující na každé vaše přání, a víme, že je skutečně vytváří. Mnozí z vás se však z mnoha důvodů brání přijmout právě to, o co žádají.

Objevte znovu umění umožňovat své přirozené Dobro

Chceme, abyste znovu objevili svou vrozenou schopnost umožňovat, aby do vašich zkušeností nepřetržitě a neomezeně proudilo Dobro tohoto vesmíru. My to nazýváme umění umožňování. Je to právě toto umění umožňovat Dobro, které vytváří každou částečku toho, co jste, a toho, z čeho pocházíte, a které vámi ve vaší neustálé existenci nepřestává proudit. Umění umožňovat je schopnost neklást již odpor Dobru, které si zasloužíte, Dobru, které je přirozené, Dobru, které je vašim dědictvím, vaším Zdrojem a vaším vlastním Bytím.

Neexistují žádné přípravné kursy, kde byste se mohli připravit na pochopení toho, co se zde předkládá. Tato kniha je napsána tak, abyste začali přijímat hodnotu přímo tam, kde se právě nacházíte. Jste právě teď připraveni na tyto informace, a tyto informace jsou připraveny pro vás.

Výňatek z knihy: Esther a Jerry Hicks - Požádej a je ti dáno (učení Abrahamovo)
Éterické odsekávání pout

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
❤ Jsme-li připoutáni k nějakému člověku či předmětu na základě strachu, vytváříme spirituální vodící šňůry, které této osobě či předmětu brání odejít z našeho života nebo se změnit.. tyto šňůry vypadají jako chirurgické hadičky a rostou v závislosti na délce a intenzitě daného vztahu. Tudíž nejdelší vlákna nás poutají k rodině, potomkům a dalším dlouholetým, intenzivním vztahům.

❤ Tato pouta jsou jako duté trubice, jimiž energie proudí tam a zpět mezi dvěma vzájemně připoutanými osobami. Jsou to na strachu založená pouta, která jsou vždycky nezdravá, jelikož vycházejí z dysfunkce. Nemají nic společného s láskou nebo zdravou součástí vztahu.

❤ Přetnutí pout neznamená opuštění nějakého člověka, ani rozvod. Jde jen o uvolnění nezdravé části vztahu. Éterická vlákna rovněž nesouvisejí se stříbrným vláknem, které k sobě vzájemně poutá tělo a duši. Láska a stříbrné vlákno nemohou být náhodně přeseknuty.

❤ Řekněme, že máte vlákno, jímž jste připoutáni k příteli nebo příbuznému, který trpí depresí nebo jinak strádá. Tento člověk z vás bude čerpat energii, podobně jako násoska na pohonné hmoty u benzínové pumpy. Budete se cítit unaveni, aniž budete vědět proč.

❤ Žádné množství kávy, cvičení ani spánku nedokáže regenerovat vaši energii, je-li zdroj odčerpáván skrze éterické vlákno. Jsem pevně přesvědčena, že chronický únavový syndrom postihuje lidi, kteří jsou vysáváni skrze éterické trubice. Mnozí lidé, s nimiž jsem pracovala, opětovně získali svou energetickou kapacitu pouze prostřednictvím využití této jednoduché metody přetínání pout.

❤ Jakmile se osoba, k níž jste étericky připoutáni rozzlobí, její vztek se bude řítit éterickými vlákny rovnou do vašeho těla a čaker. To může vyústit ve fyzickou bolest, která se zdá být zcela bez příčiny a žádná léčba na ni nezabírá.

❤ Lidé, pro něž je pomáhání profesí, jako jsou léčitelé, poradci a léčitelé, často mívají velké množství vláken, jimiž jsou spojeni se svými studenty a pacienty. (Totéž platí i pro ty jedince, kteří neustále pomáhají přátelům a příbuzným v nouzi.)

❤ Proto je důležité přeseknout vlákna po každém sezení, kdy někomu pomáháme, nebo kdykoliv pocítíme bez zjevného důvodu fyzickou bolest či otupělost. Vlákna mohou opět narůst, jestliže se vztah obnoví za původních podmínek založených na strachu. Nicméně, nové trubice jsou již tenčí, takže z vás může být odčerpáváno, nebo do vás vléváno, menší množství energie.

❤ Přetínání pout s archandělem Michaelem

❤ Michael nosí s sebou meč, který přetíná jakoukoliv připoutanost k negativitě. Jednoduše se upněte na myšlenku: Obracím se teď na tebe, archanděli Michaeli. Prosím tě, přesekni pouta strachu, která mě připravují o moji sílu a vitalitu. Zatímco Michael přetíná vlákna, tiše vyčkávejte. Skrze odseknuté trubice pošle vám, i tomu druhému člověku léčivou energii.

❤ V okamžiku, kdy Michael odsekne trubice, pocítí senzitivní lidé změny v těle a v tlaku vzduchu, po nichž následuje nárůst energie a zmírnění nebo vymizení bolesti.
(zdroj: Z knihy Andělská medicína od Doreen Virtue

❤ Doreen Virtue ❤
https://www.mojiandele.cz/etericke-odsekavani-pout/…)
Ako vyčistiť obytné priestory

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Toto sa stane, ak si do spálne položíte misku so soľou a octom. Od tej doby, čo poznám tento trik, všetky moje problémy sú vyriešené!
Ak sa Vám už stalo, že ste u niekoho videli pohár so soľou a v duchu ste nechápavo nadvihli obočie, dnes sa dozviete dôvod. Ide o veľmi užitočný a prospešný trik, ktorý do domu prináša šťastie a prosperitu. A nie sú to žiadne babské povery.
Soľ je totiž najsilnejším komponentom pri čistení energiou v dome. Pokiaľ Vás trápi chronická únava, pochmúrna nálada, smútok, či dokonca apatia, je veľmi pravdepodobné, že máte v dome nahromadenú negatívnu energiu. Doniesť Vám ju mohla pokojne aj návšteva z predminulého týždňa. Celkom postačí, že Vám niekto závidí hoc aj najmenšie drobnosť.
Ako si vyčistiť dom?
Zmiešajte polievkovú lyžicu vody, polievkovú lyžicu octu a čajovú lyžičku soli. Soľ nerozpúšťajte, len ju do tekutiny nasypte a nechajte klesnúť ku dnu. Mala by zostať viditeľná. Niektorí ľudia v iných krajinách čistí dom aj tak, že sklenenú misku naplní soľou a pokvapkáme ju octom.
Ak ste sa však rozhodli pre soľnú zmes s vodou a octom, dajte ju do sklenenej misky, alebo pohára a postavte nádobu do miestnosti, kde trávite najviac času. V spálni, obývačke, alebo kuchyni, nádoba so soľou by mala byť na svetlom mieste. Ak sa cítite zle v celom dome, pokojne rozložte nádobky so soľou v každej izbe.
Po 24 hodinách sa pozrite, či sa soľ vynorila na povrch pohára. Pokiaľ je soľ hore, všetko vylejte a postup opakujte. Opakujte ho toľkokrát a toľko dní, kým soľ nezostane na dne pohára. Vtedy si môžete byť istí, že Váš príbytok je vyčistený od negatívnych energií a uvidíte, že lepšie sa budete cítiť aj Vy. Tento postup je možné opakovať kedykoľvek a dokonca aj preventívne niekoľkokrát za mesiac.
Má vedecké vysvetlenie
Ak sa čudujete a krútite hlavou so slovami, že ide o nezmysly, zadržte. Čistenie energiou soľou má totiž vedecké vysvetlenie, podložili ho už desiatky rokov dozadu. Soľ nasycuje vzduch negatívnymi iónmi a tie následne vytvárajú pozitívne vibrácie. Je to vynikajúci metóda, ktorá Vám prečistí dom aj v prípade, že sa cítite celkom v pohode.
Na prečistenie domácnosti slúži aj aromaterapia alebo žiarivá energia, ktorú vydávajú zo seba niektoré druhy rastlín a takmer všetky druhy zvierat. Najznámejšími hltači negatívne energie sú mačky, ale nie sú jediné. To isté Vám v domácnosti urobí akýkoľvek chlpáč. Nečakajte to iba od rybičiek, hadov a terárijných zvierat. Okrem toho sú na také účely stále dovážané aj originálne soľné kamene, úlomky zo soľných baní. A to už celé veky.

Zdroj .FBKaždá věc je nositelkou informace.

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Všechno, co není používáno, čištěno nebo myto, je dříve nebo později obklopeno shlukem negativní energie. Čím více takových starých věcí doma máme, tím větší je celková negativita bytu. Nemá ani smysl chtít některé místnosti energeticky očistit, přese všechno čištění se negativita vrátí – jejím zdrojem jsou staré věci.

Oblečení, které před vámi nosil někdo jiný, nosit můžete, nejprve však je musíte namočit do solného roztoku. Zkrátka je zalijte osolenou vodou a pak vyperte běžným způsobem. Pokud se věc z nějakých důvodů prát nebo namokro čistit nedá, vykuřte ji spalováním travin, například šalvěje. Stejný efekt spalování negativity má plamen svíčky. Rozložte věci na stole nebo nad podlaze a pohybujte nad nimi zapálenou svíčkou.
 

  

Musíme tu uvést, že jedním z nejzáhadnějších a nejvíce energeticky objemných prostředků v přírodě je voda. Nejen že rozpouští a splavuje fyzickou špínu; lehce také stahuje informaci ze všeho, čeho se dotkne. Tím samozřejmě objekt zbavuje nakopivší se energie. Ne nadarmo se od pradávných dob spojovaly posvátné obřady s vodou: smývala hříchy, sloužila rituálnímu omývání, vodou se křtilo a křtí… Ostatně, náš každodenní praktický život je bez vody nemyslitelný. Každý dobře ví, jak skvěle ho zbaví únavy a nepříjemného pocitu ze styku s negativními lidmi sprcha nebo koupel.

Stejně dobře je voda využitelná při energetickém čištění oděvů. Při něm však musíme brát v úvahu, že jednou ze zvláštností vody je samonabíjecí schopnost. Stačí, aby několik jejích molekul přijalo novou informaci a za krátkou dobu jako při řetězové reakci bude touto informací nabit veškerý objem vody, pokud je uzavřena v nějaké nádobě – ať je to hrnec, kbelík nebo vana. Znamená to, že čištěná věc záhy zmnohonásobí svůj počáteční „náboj“. To je jistě dobře, pokud chceme posílit energii nějakého oblíbeného kousku oděvu. Ale absolutně se to příčí snaze o informační očištění nějakého předmětu. K tomu je nutná výhradně tekoucí voda, která cizí energii vtáhne a okamžitě odnáší.

Věci je třeba řádně očistit také po těžkém onemocnění. Povlečení, noční prádlo, ručníky, to vše je je dobře nejenom důkladně vyprat a vymáchat, ale i vypařit (horko velice výrazně oslabuje zůstatkovou informaci). Vůbec ze všeho nejlepší je usušit vyprané věci na slunci. Nabije je čerstvou energií a zbaví zbytků negativní informace. Jakkoli je to smutné, podobné věci po někom, kdo na těžkou nemoc zemřel, bychom neměli uchovávat, ale nemilosrdně se jich zbavit – nejlépe spálit. Není totiž možné je dokonale očistit a vystavujeme se tím riziku, že informace zasáhne další osoby.

Negativní energii mají tyto předměty:
o prasklé nebo naštíplé sklo v oknech i nábytku, porcelánové nádobí a různé sošky;

o roztrhané spodní prádlo i jakékoli neprané prádlo;

o oblečení, ve kterém se člověk stal účastníkem havárie, stejně jako věci zemřelých;

o fotografie zemřelých příbuzných vystavené na viditelném místě (zvláště nedobré je, jsou-li umístěny vedle snímků živých lidí);

o náboženské knihy a symboly obrácené vzhůru nohama;

o atributy cizích náboženství;

o Nakousnutý chléb zapomenutý na stole;

o špinavé nádobí;

o rozevřené nůžky, zvláště jsou-li ostrými konci obráceny směrem do bytu;

o pavučiny v rozích a na stropě, potrhané tapety, odlupující se omítka, popraskaná barva, zaschlé mokré skvrny;

o kapající kohoutky a nefungující odpady;

o neuklízený byt;

o padělané peníze;

o kradené věci;

o cizí cennosti;

o umělecká díla, jejichž autoři byli složité osobnosti se zjevnými energetickými defekty nebo tragicky zemřeli – předměty uchovávají energii svých majitelů.

Věcí v tomto seznamu je lepší se zbavit, tapety podlepit, stropy vymalovat, odpady opravit atp.prevzaté:astroplus.cz
 

Jak si umět přát

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Každý má své vlastní utajené sny. Často však i když se přání splní, nejsme šťastní. Nemůže být příčina v tom, že vlastně nešlo o naše upřímné přání, že nám je vnukl někdo jiný? V tomto článku se dozvíte, co to je „opravdové přání“ a jak dosáhnout jeho vyplnění.

Psychologové a různí kouči doporučují v první řadě si ujasnit svá opravdová přání. „Co byste chtěl?“ zaptá se vás dozajista v rámci konzultace odborník na štěstí. A v jejím průběhu se bude doplňujícími, různě formulovanými otázkami znovu ujišťovat, že řečené je skutečně tím, co si přejete. Existují totiž přání opravdová a přání diktovaná společností. Je smutné, když těm druhým věnujeme více pozornosti. Protože i když se splní, štěstí nám nepřinesou. Pocit štěstí vám může přinést pouze splnění vlastního, upřímného, opravdového přání. Jak je rozlišit? Jak odlišit přání vnuknutá módou, reklamami, rodičovským „odkazem“ a radami jiných od těch pravých? Jak vyřadit pochybná přání, na jejichž vyplnění zbytečně mrháme životní energií?

Je dobré, když se ta pochybná vyřadí sama. Prostě se nesplní. Je důležité v takovém případě si uvědomit, že tohle jsme vlastně ani nijak zvlášť nechtěli, že nám nijak nevadí, že se přání nevyplnilo.
 

  
Neméně důležité je dobře zformulovat to, co si přejeme skutečně. Naprosto přesně a jednoznačně to pojmenovat. Stojí za to trochu se zamyslet, představit si situaci, kdy se nám přání už vyplnilo. Poradíte si se vším, co to s sebou přinese? Bude vás to těšit? A umíte si to vůbec představit?

Abstraktní přání jsou nesplnitelná. Prostě proto, že jejich parametry jsou nesrozumitelné. Jestliže chybí přesnost, může se stále zdát, že to není ono, že by to chtělo tohle a tamto…

Dobrou cestou k upřesnění opravdového přání je návrat k dětským snům. V dětství jsme opravdoví, nemáme ještě tu záplavu předsudků a názorů podsunutých okolím.

Jistá žena mi při konzultaci svěřila takový příběh: Jako malá zaslechla někde hru na flétnu. Její zvuk ji doslova uhranul. Hrozně moc toužila učit se na flétnu hrát. Svěřila se se svým snem rodičům a ti jí laskavě vysvětlili: „Chodíš už na balet, Kačenko. Abys stíhala ještě flétnu, to už by bylo moc. A nechat baletu po tolika letech by byla škoda“. No a Kačenka na flétnu „zapomněla“. Když z ní pak byla třicetiletá Kateřina a neměla v životě nic než prestižní a nemilovanou práci, neopustila ji, protože by to byla škoda. Až v jakési chmurné, zvláště osamělé chvíli si vzpomněla na dětský zážitek a koupila si flétnu. Zkoušela do ní jen tak foukat, což jí samozřejmě nešlo. Zapsala se tedy na hodiny hry na flétnu. Ocitla se tam v jiném světě. Najednou měla chuť hrát, tvořit, milovat… Takže pustila skvělé místo a začala úplně znovu. Poznala jinou práci, nové lidi, nové vztahy. Už nebyla osamělá. Vyšla znovu od toho dne, kdy se její dětský sen zrodil. A byla šťastná!

Vzpomeňte si na své dětské sny. Možná už přišel čas je uskutečnit. Udělejte to pro sebe. Vypněte rozum. Zapomeňte na chvíli na výhrady typu: „V tvém věku!“

Když mi ženy při konzultacích svěřují, že by chtěly, aby je měl někdo rád, ptám se: „A podle čeho poznáte, že vás někdo miluje? Za jakých podmínek se cítíte milovaná?“ Když říkají, že by chtěly mít s manželem harmonický vztah, kladu otázku: „Co pro vás znamená harmonický vztah? Jaké má vnější příznaky?“
 

 
Právě slovní spojení „harmonický vztah“, které tak často ženy používají, má někdy úplně protikladné obsahy. Pro jednu je předpokladem osobní svoboda, osobní prostor, možnost pravidelného styku s kamarádkami a podobně. A druhá naopak sní o tom, že všechno vždycky budou s manželem dělat společně a myslet budou stejně. Bylo by nejspíš dobře, kdyby nastávající manželé probrali výraz „harmonie“ ještě před svatbou. Každý pod ním spatřuje zcela jiný model vztahu.

„Chci velký plat“. Vyjádřete to čísly. Co pro vás znamená „velký“? Vždycky se najde člověk, který bude brát víc než vy a vám se může náhle zdát, že ten velký plat zase tak velký není…

„Chci mít radost z dětí. Z jejich úspěchů“. Tak se radujte. Co vám brání hned teď se soustředit na jejich úspěchy, mít z nich radost? „Já bych konkrétně chtěla, aby byl syn nejlepší na škole a dostal premiantskou cenu…“ Hm. Jenomže to už narušuje případná přání či nepřání vašeho syna. Nemůžeme si něco přát místo někoho jiného.

Něco si přát musíme umět. Upřímně, opravdově a přesně si něco přát. Sami sobě. Jen taková přání se mohou vyplnit.


prevzaté:astroplus.czNenechte se vysávat

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
.... aneb jak přestat absorbovat negativní energii druhých lidí
Sympatie je blahovolné soucítění s někým jiným. Empatie jde ještě o krok dál. Když je člověk empatický, tak to znamená, že je nejen schopen zaznamenat emoce druhých, ale že je dokáže vnímat i jako své vlastní.

Často se stává, že empatičtí lidé absorbují příliš mnoho bolesti a utrpení ze svého okolí. To je pak emocionálně ubíjí a blokuje jejich schopnost fungovat na vyšší úrovni.
 

 
Pokud jste byli spolu v jedné místnosti s negativním člověkem, pak určitě víte, jak hmotné byly jeho emoce. Cítíte, jak se jeho či její tíha na vás valí a vy máte potíže udržet hlavu vzpřímeně.

Naučit se bránit tomuto typu toxické energie je proto velmi důležitá dovednost pro život. Váš emocionální stav vás totiž ovlivňuje mentálně, psychicky i duševně.

5 způsobů, jak přestat absorbovat negativitu jiných lidí

1) Nepokoušejte se lidem lahodit

Pokud si někdo na vás stěžuje, pomlouvá vás nebo o vás jinak nehezky mluví, neberte to osobně a nelpěte na tom, aby vás začal mít rád.

To by vás jen zatáhlo ještě hlouběji do jeho nebo její negativity a udělalo vás energeticky a emocionálně závislými na jejich názoru.

Buďte soucitní sami se sebou a smiřte se s tím, že ne každý vás bude mít rád. A to je naprosto v pořádku.
 

 
Každý z nás máme rozdílné personality a jiné záležitosti, které máme rádi a které ne. To vytváří pro každého z nás rozdílné životní zážitky.

Ukažte lásku nejprve vůči sobě. Bude to působit jako ochranné pole kolem vás a zabrání, aby názory jiných lidí vám odčerpávali energii.

2) Naučte se říci ne

Pokud k vám domů přijde host, dovolíte mu aby si nezul špinavé boty a roznesl bláto po kobercích? Nebo ho požádáte, aby si očistil boty, případně se zul předtím, než vstoupí do vašeho osobního prostoru?

Co kdyby jste ho pozvali jednou na večeři a on se pak sám zval po zbytek měsíce? A co kdyby naléhal, že se chce vyspat na vašem gauči, aby si ušetřil cestu domů?

Být velkorysým je skvělé, ale existuje tenká dělící čára, o které je nutné si být vědom, aby vás jiní nezneužívali.

Neakceptuje žádné vození se zdarma na vašich bedrech, lidi co na všechno říkají ne, ani emocionální upíry za hranicí, kterou považujete za akceptovatelnou. Vytyčte si hranice a trvejte na jejich dodržování!

Je to váš život. Vaše tělo, prostor a osobní čas jsou svaté chrámy, proto si dobře rozmyslete, kterým lidem umožníte do nich vstoupit.

Není nic špatného na tom, když řeknete někomu „ne“ tak často, jak to jen cítíte. Dejte druhým jasně najevo, co jsou vaše standardy ještě předtím, než je vpustíte do svého života.


Mohlo by vás zajímat: Dr. Lissa Rankin: Kritická věc, kterou lékař potřebuje vědět a pravděpodobně tomu tak není


3) Přestaňte krmit příšeru

Výše jsem zmínil pojem „emocionální upír“. Jde o parazitické osobnosti, které se doslova živí na vaší pozornosti a přívětivosti. Současně vás, ale velmi vyčerpávají.

Investovat čas a emoce do těchto lidí se může sice zpočátku vyplácet, ale na konec se tak či tak ocitnete vyčerpání bez energie a mnohé jejich problémy zůstanou stále nevyřešené.

Tito lidé jsou žízniví po vaší lásce. Nikdy je však nedokážete uspokojit, protože se sami rozhodli zůstat v roli oběti.
 

 
Těm, kteří to potřebují, můžete nabídnout vaši podporu, být uchem pro přítele či neznámého člověka. Snažte se však identifikovat moment, kdy vaše snahy začínají být zbytečné nebo když prosby o pomoc vyznívají spíše než dožadování se pozornosti.

Není vaší povinností řešit problémy druhých lidí a to zvláště tehdy, pokud oni ve skutečnosti nechtějí své problémy vyřešit.

Oni chtějí být litováni. Je zdravé vědět, kdy je lepší vycouvat! Když cítíte, že jsou vaše zdroje vyčerpávány, nabídněte vaše sympatie a opusťte danou situaci. Není nic špatného na odmítnutí podílet se na dramatu někoho jiného.

4) Návrat k přírodě

Někdy vše, co opravdu potřebujete, je odpočinek od druhých lidí. Jejich chaotické energie můžou být obtížné odladit, proto si dopřejte víkend, odpoledne, či dokonce jen hodinu pro sebe a jděte na nějaké klidné místo.

Nechte ve své hlavě hlasy přírody nahradit halas a chaos moderního světa. Všimněte si jednoduchosti přírody, neexistenci motivů a koexistenci všech věcí – rostlin, zvířat a země.
 

 
Dýchejte zhluboka a meditujte. Soustřeďte se na naplnění vašeho těla čerstvým kyslíkem a pozvednutí svého ducha. Když se pak vrátíte k vaším denním rutinám, budete se cítit čerství a méně náchylní absorbovat negativitu druhých.

5) Pamatujte na to, kdo je odpovědný za vás

Vy jste jediní zodpovědní za to, jak se cítíte. Vy jste 100% zodpovědní za to, co necháte ovlivňovat vaše myšlenky a emoce.

Pokud jakákoli složka vašeho štěstí není v rovnováze, jste to jedině vy, kdo má schopnost to napravit. Vaše vnímání sama sebe je mocnější, než vnímání kohokoliv jiného.

To však jen do té doby, dokud se nerozhodnete vzdát se ho a vyžadovat schválení od někoho druhého.

banner squareKdyž se jednou rozhodnete být zodpovědní za své pocity, vymaníte se z vlivu ostatních. Když jste si sebejistí v tom, kdo jste a jak se chcete cítit, pak je pro druhé mnohem těžší vás vyvést z rovnováhy.

Udělejte záměrné rozhodnutí a ujměte se kontroly nad pozitivitou ve svém životě. Zvolte si situace, které vám zvyšují energii a potkáváte pouze s lidmi, kteří jen přidávají k tomu, kým jste.

Mějte se dostatečně rádi a řekněte „ne“ vždy, když si to situace vyžaduje. Opusťte prostředí, které neslouží vašim zájmům. A pamatujte – vy jste zodpovědní za své životní zážitky. Udělejte si je pro sebe a udělejte si je fenomenální.

Autor: Napsal Jesse Herman pro Powerful Primates
Deepak Chopra: Cvičení ke splnění přání

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Všichni jsme součástí Vesmíru, proto i naše přání jsou podstatou vůle Vesmíru.

V úmyslu je od počátku přítomen i mechanismus jeho naplnění. Každý člověk by měl mít jasné úmysly. A jestliže dokážeme odklidit z cesty své vlastní Ego, naše úmysly se dozajista splní.

Úmysl přitahuje potřebné okolnosti, síly, události a kontakty.

Jednotlivostmi se neznepokojujte: pokud to člověk se svou snahou přežene, může být výsledek přesně opačný tomu, o co usiloval. Poskytněte nelokální mysli možnost synchronizovat vesmírné jevy a naplnit váš záměr.

Také úmysly jsou přírodními silami, stejně jako přitažlivost Země, jsou však mnohem mohutnější. Na fyzikální zákony se nemusíme nijak zvlášť soustřeďovat, ty fungují i bez toho. Nikdo neprohlásí: „Nevěřím v přitažlivost zemskou“. Gravitace se projevuje nezávisle na tom, zda chápeme, na jakém principu působí. S úmysly je to naprosto stejné.

Abychom uvolnili energii úmyslu, musíme vstoupit do kontaktu s polem vědomé mysli. To můžeme různými způsoby. Nejlepší cestou je modlitba. Když člověk dosáhne určité úrovně vědomí, splní se jakékoli jeho přání.

Někteří lidé jsou v tak bezprostředním styku s polem vědomé mysli, že veškeré jejich úmysly se naplňují samy o sobě. Jejich přáním se přizpůsobuje veškeré uspořádání světa. To neznamená, že se jim snad vyplní každý rozmar; podstata tkví v tom, že úmysly těchto lidí odpovídají úmyslům Vesmíru. Jejich úmysly se skutečně vyplňují, avšak pouze proto, že Vesmírná mysl jich využívá k naplnění vlastní vůle.

Úmysl a rozmar zdaleka nejsou jedno a to samé. Úmysl předpokládá soustředění а zároveň jistou odtažitost. Když se v myšlenkách soustředíte na nějaké přání, musíte ho pak nechat být a poskytnout Vesmíru možnost zabývat se detaily. Pokud se vám nedaří abstrahovat od výsledku, je zřejmé, že se zapojilo vaše ego. Přání se nesplní. Jestliže se přání hned nevyplní, pociťujete zklamání.

Bezesporu tím nejlepším způsobem jak se naučit dosahovat plnění svých přání je dokázat sladit je s vesmírnými záměry, harmonizovat své vlastní plány a plány Vesmíru. Jestliže k tomuto souladu dojde, dosáhnete v životě silnější synchronicity. To určitě postřehnete. Navazovat tyto harmonické vztahy je nejvhodnější pomocí docela obyčejné vděčnosti. Uvědomte si, že Vesmíru vděčíte za vše, čeho se vám dostává. Poděkujte světu za místo, kterého se vám v životě dostalo; za to, že se vám poštěstilo moci se podílet na společném osudu lidstva. Harmonie rovněž předpokládá odmítnutí všemožných křivd a stížností. Sebelítost je dítětem ega. Zvířata křivdu či nespokojenost neznají. Jen a jen spousta emocí brání projevení lidských úmyslů. Chceme-li se domoci čistého úmyslu, musíme se naučit vyřadit ego.

Jak se soustředit na úmysl
Nejlepším způsobem koncentrace na úmysly je jejich zapisování. Najděte si klidné místo, kde vás nikdo nebude rušit. Napište, co si přejete; popište všechny úrovně svého záměru. Nezapomeňte ani na fyzické radosti, na uspokojení ega, na vzájemné vztahy, sebevědomí i duchovní touhy. Všechno zapište co možná nejpodrobněji.

Podle toho, jak se vaše přání budou plnit nebo měnit, vyškrtávejte odpovídající body nebo do seznamu připište nové.

Ponořte se do toho, představujte si, jaké by to bylo, kdyby se vaše přání splnila. Možná se vám podaří představit si realizaci svých přání jak na materiální, tak na duchovní úrovni. Nepokoušejte se nějak uspořádat myšlenkové obrazy, které se vám budou v mysli objevovat, neznepokojujte se, budou-li vám připadat nesplnitelné či zcela nereálné. Prostě je pozorujte a prociťujte jejich plnost. Hlavní je věnovat naprostou pozornost všem čtyřem úrovním úmyslů. Pokud se vám podaří dosáhnout náležitého stupně souladu, vnitřní dialog bude rázem přehlednější a nabyde na síle. S jeho pomocí dosáhnete úrovně jednotného vědomí.

Úmysl nevyžaduje ustavičnou pozornost, zato však velice nezbytně potřebuje koncentraci. Časem umění koncentrace výrazně zesiluje.

Na svůj seznam se jednou či dvakrát během dne podívejte. Čtěte si ho těsně před modlitbou. Modlitba uklidňuje vnitřní lidskou podstatu. Ego se vytrácí. Získáváte odstup od eventuálního výsledku, nezabýváte se detaily a nepřekážíte hlubinné mysli v organizaci a náležitém uspořádání jednotlivostí. Hlavní je abstrahovat od úrovně ega, od úrovně „já“, od věčného sebehodnocení, a nebránit tak nelokální mysli naplňovat vaše přání prostřednictvím synchronicity.

Na počátku můžete být egoističtí jak jenom chcete. Na počátku se všechna vaše přání mohou točit kolem vaší osoby a nejrůznějších maličkostí. Postupem doby však začnete chápat, že k seberealizaci musí docházet ve všech rozměrech, nejenom na úrovni vlastní osoby, na úrovni ega. Až si všimnete, že se vaše přání začínají naplňovat, budete to znamenat, že ego klesá na významu – uvědomíte si, že můžete získat, cokoli si budete přát.

Toho, kdo má jídla kolik se mu zachce, ani nenapadne ustavičně něco přežvykovat. Stejné je to s úmysly. Až pochopíte, že se vám přání plní, začnete méně myslet na osobní potřeby. Více vás začnou přitahovat potřeby ostatního světa. Je to postupný proces, má svoje etapy. Buďte trpěliví, připravte se však na zázraky.


prevzaté: pronaladu.cz 
Jak vždycky získat co si přejeme?

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Něco je špatně… Snažím se přitáhnout si splnění přání a ono nic… neplní se. Asi to nefunguje a něco dělám špatně.

Co se děje? Příčin může být víc. Tou nejrozšířenější je antidžin. Řeknu vám, kdo to je a naučím vás, jak se ho jednou provždy zbavit.

Tak tedy – co je to zač, ten antidžin?

Co si o tom myslíte vy? Kdo to je a kde bydlí? Nevíte? Je to úplně jednoduché. Antidžin jsou vaše vlastní pochyby.

Cože jsou to pochyby? Podle Wikipedie jsou pochyby výrazem nejistoty nebo nedůvěry ohledně nějakého stavu věcí.

Proč se tedy naše přání neplní?

Protože si přejeme něco, v co sami nevěříme. Nepřijímáme to až do konce. Protože uplatňujeme vlastní úhel vnímání.

Jste například zvyklí vydělávat si tisícovku za den, ale chcete, aby to byly tisícovky tři. Vnitřní hlas vám ovšem říká «Prosím tě, to není reálné!» A právě to je antidžin. Jakmile s ním souhlasíte, můžete se jít – s prominutím – klouzat. Můžete se snažit jak chcete, nic se nezmění. Protože fungovat může jen jeden – buď džin nebo antidžin.

V lidské hlavě probíhá vnitřní dialog neustále. A tento dialog jsou vaše pochyby. Jeden hlas říká JDI, druhý velí STŮJ; jeden tvrdí, že to vyjde, druhý má velké obavy co by se mohlo stát; jeden vám říká, že jste borec, zatímco druhý se ušklibuje, že dřív jste byli mnooohem lepší atd. atd. Tohle přetahování končí teprve v okamžiku, kdy se nějak rozhodnete. Jste vlastně něco jako rozhodčí – kdo bude mít víc argumentů, tomu přisoudíte výhru.

Někdy se člověk k rozhodnutí neodhodlá, zmatek trvá a dialog se v hlavě táhne třeba i celá léta. Je to boj protikladů, který pořádně odčerpává životní energii. Během dne se musíme rozhodovat o stovkách věcí. Jít, nejít, obléci, neobléci, věřit, nevěřit, umýt, neumýt. A tak dále. Hlavní část rozhodnutí je už víceméně automatická. Těžko si budete lámat hlavu, zda si vyčistit zuby nebo ne nebo jestli si natáhnout na tělo oblečení a boty. Když však jde o něco nového, s čím jsme se ještě nesetkali, potřebujeme na rozhodnutí nějaký čas. Tehdy uvědomělé sledování pokulhává za vnitřním dialogem.
No a co se přání týče… Když si člověk chce přitáhnout splnění nějakého přání, je to pro něj porušení stereotypu. Protože buď jak buď je to něco neobvyklého. Nekoná automaticky svoji práci, nevěnuje se obvyklé činnosti, ale přímo zadává parametry výsledku: chci získat tři tisíce denně. A jakmile si pomyslí to «chci», narodí se antidžin a začíná s protesty: je to nereálné, podívej se, jaké máš výsledky, víš dobře, že tvůj denní strop je tak patnáct stovek, to se tedy přeceňuješ, na to prostě nemáš. A tak dále a tomu podobně. Může to klidně trvat celý den, dokud mu nezavřete ústa svým rozhodnutím.
Aby vás džin nechal jednou provždy na pokoji, musíte mu říci NE, zatímco džinovi řeknete ANO. Musíte se odhodlat přijmout rozhodnutí. Rozhodnutí «Já to tak chci, takže to tak bude. Protože to potřebuji. Tečka.»
Přerušit dialog a jakmile se v hlavě vynoří otázky, zda se to povede nebo ne a jak to dopadne, říci jednoznačně: ANO, povede. Já to tak chci, takže to tak bude.
Svými rozhodnutími si chystáme vlastní budoucnost. Neztrácejte čas na pochyby a nedejte se jimi omezovat.

prevzaté: pronaladu.cz

Ďalej
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky